• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Recurs contra l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
Recurs contra l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya


STC 142/2018, de 20 de desembre. Recurs d’inconstitucionalitat número 5284-2017, publicat al DOGC número 7804, de 6 de febrer de 2019

10/02/2019

El suplement del BOE núm. 22, de 25.01.2019, publica la Sentència 142/2018, de 20 de desembre, dictada pel Ple del Tribunal Constitucional en el recurs d'inconstitucionalitat núm. 5284-2017, interposat pel President del Govern contra la Llei 15/2017, del 25 de juliol, de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. En la sentència esmentada, el Tribunal Constitucional ha decidit:

"1r. Estimar parcialment el present recurs d'inconstitucionalitat i, en conseqüència, declarar que són inconstitucionals i nuls l'apartat 1; l'incís «amb relació a les persones físiques o jurídiques situades a Catalunya» de l'apartat 3; l'incís «Planificar, gestionar, coordinar i supervisar la ciberseguretat a Catalunya, establint la capacitat preventiva i reactiva necessària per a pal·liar els efectes dels incidents de ciberseguretat que afectin el territori de Catalunya, i també les proves que es puguin organitzar en matèria de ciberseguretat i continuïtat» de la lletra b) de l'apartat 4, tots ells de l'article 2 de la Llei 15/2017, del 25 de juliol, de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

2n. Declarar que l'article 2.2 de la Llei 15/2017 no és contrari a la Constitució interpretat en els termes del FJ 7.b.i) d'aquesta sentència.

3r. Desestimar el recurs pel que fa a la resta.”

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC