• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Es crea el Consell Assessor de Defensa dels Drets Civils i Polítics
Es crea el Consell Assessor de Defensa dels Drets Civils i Polítics


L’Acord GOV/20/2019, de 5 de febrer, publicat al DOGC número 7805, de 7 de febrer de 2019, crea el Consell Assessor de Defensa dels Drets Civils i Polítics, en endavant, Consell Assessor, com a òrgan col•legiat adscrit al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

10/02/2019

Correspon al Consell Assessor el suport en l'anàlisi a l'Oficina per a la Defensa dels Drets Civils i Polítics i en l'execució compartida, quan es consideri oportú, d'iniciatives relaciones amb la defensa dels drets en qüestió.

El Consell Assessor té la composició següent: a) President o presidenta, que és la persona titular de l'Oficina per a la Defensa dels Drets Civils i Polítics; b) Vicepresident o vicepresidenta, que nomena el vicepresident o vicepresidenta del Govern i conseller o consellera d'Economia i Hisenda d'entre les vocalies, a proposta del president o presidenta del Consell Assessor; c) Vocalies: fins a un màxim de deu persones, representants d'entitats i persones individuals de reconeguda trajectòria en la defensa dels drets civils i polítics, nomenats pel vicepresident o vicepresidenta del Govern i conseller o consellera d'Economia i Hisenda, a proposta del president o presidenta del Consell Assessor; i d) La secretaria del Consell Assessor l'exerceix una persona al servei del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, que assisteix a les sessions amb veu però sense vot, nomenada pel vicepresident o vicepresidenta del Govern i conseller o consellera d'Economia i Hisenda, a proposta del president o presidenta del Consell Assessor. L'exercici de les funcions de Secretaria no comporta la creació ni l'ocupació de cap lloc de treball específic a aquests efectes.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC