• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
S’aproven les bases de les subvencions per a la contractació d'espectacles professionals inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.cat
S’aproven les bases de les subvencions per a la contractació d'espectacles professionals inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.cat


La Resolució CLT/209/2019, de 5 de febrer, publicada al DOGC número 7805, de 7 de febrer de 2019, aprova les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en espècie per a la contractació d'espectacles professionals inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.cat, que consten a l'annex d'aquest Acord. I derogar l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 26 de febrer de 2018, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les arts, publicat mitjançant la Resolució CLT/334/2018, de 26 de febrer

11/02/2019

L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions en espècie que consisteix en la contractació de les actuacions d'espectacles d'arts escèniques i concerts professionals inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.cat que formin part de la programació estable d'iniciativa municipal. L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural abonarà directament a la companyia, formació musical o empresa responsable de l'espectacle la part subvencionada del seu cost i la resta l'ha de pagar l'ens local que l'ha programat.

Poden optar a aquestes subvencions els ajuntaments de Catalunya o ens públics vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament de les entitats esmentades.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Catàleg
Vegeu la disposició


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC