• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Publicades les bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2020-2024
Publicades les bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2020-2024


El Decret 169/2019, de 23 de juliol, publicat al DOGC número 7925, de 25 de juliol ha publicat les bases del PUOSC 2020-2024. La finalitat del PUOSC d'aquest període és assolir que els ens locals de Catalunya puguin realitzar obres i serveis de competència municipal segons l'article 66 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. Per assolir aquesta finalitat, un cop realitzades les actuacions que hagin obtingut una subvenció PUOSC han de poder ser destinades a la utilitat pública i s'han d'efectuar en béns de titularitat de l'ens local beneficiari

26/07/2019

El PUOSC comprèn dos línies de subvenció: la línia de subvencions per a inversions i la línia de subvencions per a acció territorial a municipis petits.

1. Línia de subvencions per a inversions

L'objecte d'aquesta línia de subvencions és la cooperació en el finançament de les obres i serveis de competència municipal. El PUOSC contempla una dotació inicial de 160 milions d'euros per a tot el període 2020-2024.

Poden presentar sol·licituds per a la línia per a inversions els ens locals següents:

a) Els ajuntaments de Catalunya.

b) Les entitats municipals descentralitzades.

c) Els consells comarcals que hagin assumit competències municipals per qualsevol dels mecanismes que preveu el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, en les obres i els serveis de competència municipal i d'abast o interès supramunicipal o comarcal, previstes en els respectius programes d'actuació comarcal.

En el marc d’aquesta convocatòria la Generalitat subvenciona les actuacions següents:

- Actuacions destinades a impulsar el reequilibri territorial i revertir la pèrdua poblacional;

- Actuacions de millora d'equipaments i infraestructures municipals que formin part d'una estratègia de desenvolupament territorial;

- Actuacions de millora i gestió eficient dels recursos del municipi;

- Actuacions de prevenció de riscos naturals;

- Actuacions de millora de la connectivitat tecnològica;

- Actuacions destinades a serveis públics;

2. Línia de subvencions per a acció territorial a municipis petits

L'objecte d'aquesta línia de subvencions és la cooperació en el finançament de les obres i els serveis de competència municipal en nuclis urbans de població reduïda. El PUOSC contempla una dotació inicial de 90 milions d'euros per a tot el període 2020-2024.

Són beneficiaris d'aquesta línia de subvencions els ens locals següents:

a) Els ajuntaments de Catalunya de municipis de menys de 5.000 habitants;

b) Les entitats municipals descentralitzades de menys de 5.000 habitants;

c) Els consells comarcals de menys de 5.000 habitants.

Poden ser objecte d'aquestes subvencions els projectes presentats pels ens locals que incloguin actuacions de qualsevol de les modalitats següents:

- Actuacions destinades a impulsar el reequilibri territorial i revertir la pèrdua poblacional.

- Actuacions de millora d'equipaments municipals destinats a serveis públics.

- Actuacions que formin part d'una estratègia de desenvolupament territorial.

- Actuacions destinades a serveis supramunicipals.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu les bases


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC