• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Subvencions adreçades als municipis del Districte de conca fluvial de Catalunya per a l'execució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana
Subvencions adreçades als municipis del Districte de conca fluvial de Catalunya per a l'execució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana


La Resolució TES/2790/2019, de 29 d’octubre, publicada al DOGC número 7994, de 4 de novembre de 2019, aprova les bases d'una convocatòria de subvencions adreçades als municipis del Districte de conca fluvial de Catalunya per a l'execució d'actuacions de protecció enfront d'avingudes que beneficiïn una zona urbana. L'esmentada aprovació i la convocatòria de les subvencions regulades per les bases resten condicionades al compliment del previst a l'article 92.6 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre

04/11/2019

Poden ser objecte de subvenció les inversions realitzades a l'àmbit del Districte de conca fluvial de Catalunya pels municipis derivades de l'execució d'actuacions de protecció davant d'avingudes que beneficiïn una zona urbana, i que permetin:

a) La protecció de zones urbanes

b) La protecció d'infraestructures de serveis ja existents

c) La protecció d'infraestructures de comunicació ja existents

d) La protecció del patrimoni històric o cultural

Les actuacions han de ser compatibles amb la funcionalitat ambiental i morfodinàmica de l'àmbit afectat.

Poden optar a les subvencions els municipis inclosos a l'àmbit territorial del Districte de conca fluvial de Catalunya que realitzin inversions per a l'execució de les actuacions objecte de subvenció, sempre que es comprometin a cofinançar les actuacions previstes i a dur-ne a terme el manteniment.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC