• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Subvencions destinades a ens locals de Catalunya per a l'assignació de cofinançament del FEDER per a la realització de projectes pilot de compra pública d'innovació en matèria de recollida selectiva de residus municipals
Subvencions destinades a ens locals de Catalunya per a l'assignació de cofinançament del FEDER per a la realització de projectes pilot de compra pública d'innovació en matèria de recollida selectiva de residus municipals


Resolució TES/2791/2019, de 28 d’octubre, publicada al DOGC número 7994, de 4 de novembre de 2019. Aquestes bases tenen per objecte establir els requisits i el procediment per seleccionar els projectes pilot de compra pública d'innovació en l'àmbit del servei públic de gestió de residus municipals i, específicament, en el servei de recollida selectiva de residus, que donin resposta als reptes plantejats en la base 2.1

04/11/2019

D'acord amb el Programa de compra pública d'innovació de la RIS3CAT, aquests projectes han de produir un canvi de tendència en el servei de recollida selectiva, pel que fa a l'assoliment dels objectius de recollida selectiva i prevenció, a la millora de la qualitat dels residus recollits i a l'optimització de la seva valorització material. Els contractes que incloguin compra pública d'innovació han de recollir en els criteris d'adjudicació els indicadors d'innovació i de millora esperats. L'accés a aquest cofinançament es planteja en règim de concurrència competitiva.

La finalitat principal d'aquesta subvenció és promoure la implantació de models de recollida selectiva de residus més eficients per assolir els objectius establerts en el PRECAT20 d'acord amb la normativa de la UE, aportant solucions innovadores als reptes plantejats.

Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases els ajuntaments de municipis amb una població de més de 20.000 habitants i els ens supramunicipals de Catalunya, que siguin competents en la recollida selectiva de residus de l'àmbit territorial del projecte, o que tinguin aquesta competència delegada, d'acord amb les previsions de l'article 175 i següents del Reial decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Els ens supramunicipals de Catalunya (consells comarcals, consorcis o mancomunitats) podran participar en les línies de finançament:

­ Línia de finançament tipus 1, presentant projectes pilot amb actuacions en municipis amb població inferior a 20.000 habitants.

­ Línia de de finançament tipus 2, presentant projectes pilot amb actuacions en municipis amb població entre 20.000 i 50.000 habitants.

­ Línia de finançament tipus 3, presentant projectes pilot amb actuacions en municipis amb població entre 50.000 i 100.000 habitants.

­ Línia de finançament tipus 4, presentant projectes pilot amb actuacions en municipis amb població superior a 100.000 habitants.

­ Línia de finançament tipus 5, presentant projectes amb actuacions en municipis turístics de més de 20.000 habitants, amb una població estacional ETCA (persones equivalents a temps complet anual) superior al 120 % de la població censada.

­ Els ajuntaments de municipis amb una població de més de 20.000 habitants podran participar en les línies de finançament en funció de la seva població, d'acord amb la base 3:

­ Línia de de finançament tipus 2, presentant projectes pilot amb actuacions en municipis amb població entre 20.000 i 50.000 habitants.

­ Línia de finançament tipus 3, presentant projectes pilot amb actuacions en municipis amb població entre 50.000 i 100.000 habitants.

­ Línia de finançament tipus 4, presentant projectes pilot amb actuacions en municipis amb població superior a 100.000 habitants.

­ Línia de finançament tipus 5, presentant projectes pilots amb actuacions en municipis turístics de més de 20.000 habitants, amb una població estacional ETCA (persones equivalents a temps complet anual) superior al 120 % de la població censada.

Per tant, únicament poden optar per la línia de finançament 1 els consells comarcals, consorcis o mancomunitats que facin actuacions en municipis amb població inferior a 20.000 habitants.

Les entitats sol•licitants han de disposar de les competències de recollida de residus o bé disposar de les funcions per delegació.

L'entitat beneficiària ha de ser, amb caràcter general, l'executora de l'operació aprovada, llevat dels casos en què, en virtut de la seva facultat d'autoorganització i en el marc de la normativa aplicable, l'entitat beneficiària decideixi que l'operació l'executi una altra entitat pública que sigui mitjà propi no personificat o personificat. En aquest cas, ha d'indicar aquesta possibilitat en la sol•licitud i presentar la documentació acreditativa sobre la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'ens corresponent.

Un cop concedit l'ajut de cofinançament i en el moment en què l'entitat beneficiària formalitzi la seva relació amb l'ens executor, aquesta ha d'enviar a l'Agència de Residus de Catalunya una còpia autèntica del conveni d'encàrrec de gestió. En relació amb la certificació de les despeses associades a l'operació, tant l'entitat beneficiària com l'ens executor han de regir-se pel que estableixen les bases 20 i 27.

S'exclouen com a entitats beneficiàries l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, atès que disposen de convenis específics de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya en el marc del PO FEDER 2014-2020. S'exclouen les actuacions que tinguin o impliquin un benefici directe en el municipi de Barcelona.

El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació prevista a la base 11, serà el que disposi la convocatòria pública corresponent.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC