• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Procediment per a la concessió d'estades de formació de tipus B, en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics
Procediment per a la concessió d'estades de formació de tipus B, en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics


La Resolució EDU/2801/2019, de 30 d'octubre, publicada al DOGC número 7996, de 6 de novembre, obre concurs públic per a la concessió de 120 estades de formació tipus B adreçades al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, durant el curs 2019-2020, i de convocatòria de concurs públic per al curs 2019-2020. Alhora, l’annex de la resolució estableix el procediment de concessió d’aquestes estades de formació

06/11/2019

La finalitat d’aquest concurs és mantenir actualitzats els coneixements del professorat dels centres d’FP en els aspectes tecnicopràctics de la seva especialitat, mitjançant estades de formació en empreses i institucions. Les accions de formació objecte del concurs són de tipus B la qual cosa significa que es realitza en períodes i horaris coincidents totalment o parcialment amb l’horari lectiu del professorat. Per això, la realització d’aquestes estades de formació comporten el nomenament d’una persona substituta pel mateix període de l'estada, l'inici de la qual resta condicionat al nomenament i presa de possessió de la persona substituta, o bé a la seva incorporació, segons correspongui. La durada de cada estada serà d'entre un mínim de dues i un màxim de quatre setmanes, segons la distribució de places prevista a l’article 3 de l’annex de la resolució.

Pot participar en aquest concurs públic el professorat del cos de catedràtics d'ensenyament secundari, del cos de professorat d'ensenyament secundari i del cos de professorat tècnic de formació professional; el professorat interí dels centres educatius dependents del Departament d'Educació; el professorat dels centres educatius públics dels ens locals, i el professorat dels centres educatius privats sostinguts amb fons públics, que compleixin els requisits de l’Ordre EDC/458/2005, de 30 de novembre, per la qual es regulen les estades de formació del professorat de formació professional a empreses i institucions.

El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC. Les sol·licituds s’han d’acompanyar d’un projecte d’estada elaborat per la persona interessada, amb el vistiplau de l’empresa on es realitzaran les actuacions de formació. Les sol·licituds poden ser individuals o grupals, fins a un màxim de set persones per cada projecte d’estada. Les sol·licituds s’atorguen en ordre decreixent segons la puntuació obtinguda en el barem de mèrits que consta a l'annex 1 de l'Ordre EDC/458/2005, de 30 de novembre.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC