• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica
Mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica


Decret-Llei 7/2020, de 17 de març, publicat al DOGC número 8089, de 19 de març de 2020

19/03/2020

Mitjançant el Decret llei 6/2020 de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus CoVid-19 (DOGC núm. 8084A de 13-03-2020) es van acordar pel Govern de la Generalitat un seguit d'actuacions per tal de lluitar contra els efectes econòmics produïts i que es poguessin produir com a conseqüència de la pandèmia. Posteriorment, el Reial decret 463/2020, de 14 de març, (BOE núm. 67, de 14-03-2020) pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, ha declarat el referit estat d'alarma, que permet, d'acord amb el seu contingut i respecte de les competències de la Generalitat de Catalunya, adoptar un seguit de mesures de caràcter indirecte que complementin les adoptades pel Decret llei 6/2020, de 12 de març. Segons determina la DF 1a del DLL entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC, és a dir el dia 19-03-2020, excepte els arts. 1, 2, 3 i 6, que entren en vigor el dia 25-03-2020.

El Decret llei conté 6 capítols, 15 articles, tres disposicions addicionals i dos disposicions finals. El Decret llei conté determinades previsions en matèria de contractació pública (Capítol I): tot i la suspensió dels tràmits administratius en els termes del RD 463/2020, de 14 de març, es fa necessari adoptar determinades mesures en relació amb el compliment de determinats contractes actualment vigents en sectors d'activitat molt afectats per la situació generada (neteja, transport escolar, centres especials d'ensenyament i vigilància així com en relació amb aquells que afecten al control de les obres que han estat licitades per l'Administració de la Generalitat de Catalunya). També es preveu la possibilitat d'implementar meses de contractació que es reuneixin sense l'assistència presencial, tot respectant la publicitat i, per tant, la transparència exigible. Igualment s'autoritza als ens locals territorials, en determinats supòsits, a emprar la tramitació d'emergència que portin a terme.


Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el decret-llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC