• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Trànsit i circulació de vehicles a motor
Trànsit i circulació de vehicles a motor


Ordre INT / 262/2020, de 20 de març, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor (BOE número 78, de 21 de març de 2020)

21/03/2020

El Ministre de l'Interior pot acordar el tancament a la circulació de carreteres o trams d'elles per raons de salut pública, seguretat o fluïdesa del trànsit o la restricció en elles de l'accés de determinats vehicles pels mateixos motius. En el cas de el tancament de les vies o restricció a la circulació a determinats vehicles, quedaran exceptuats els següents vehicles o serveis:

a) Els vehicles d'auxili en carretera.

b) Els vehicles i serveis de conservació i manteniment de carreteres.

c) Els vehicles de distribució de medicaments i material sanitari.

d) Els vehicles de recollida de residus sòlids urbans.

e) Els vehicles destinats a la distribució d'aliments.

f) El transport de materials fundents.

g) Els vehicles destinats a transport de combustibles.

h) Els vehicles de transport de bestiar viu.

i) Transport de mercaderies peribles, entenent com a tals les recollides en l'annex 3 de l'Acord Internacional sobre el transport de mercaderies peribles (ATP) així com les fruites i verdures fresques, en vehicles que satisfacin les definicions i normes expressades en l'annex 1 de l'ATP. En tot cas, la mercaderia perible haurà de suposar al menys la meitat de la capacitat de càrrega útil del vehicle o ocupar la meitat del volum de càrrega útil del vehicle.

j) Els vehicles de la Societat Estatal de Correus i Telègrafs.

k) Els cotxes fúnebres.

l) Altres vehicles que, no estant inclosos entre els anteriors, els agents encarregats de control i disciplina del trànsit considerin, en cada cas concret, que contribueixen a garantir el subministrament de béns o la prestació de serveis essencials per a la població.

Les peticions de tancament de vies o la restricció a la circulació de determinats vehicles seran canalitzades per l'organisme autònom Prefectura Central de Trànsit, i el director general de Trànsit l'encarregat de la coordinació amb les autoritats competents, autonòmiques o locals.

Quan les mesures siguin adoptades per iniciativa del Ministre de l'Interior, el director general de Trànsit informarà prèviament als responsables de trànsit de les comunitats autònomes, o, si s'escau de les entitats locals, que tenen assumides competències en matèria de trànsit, a fi de que hi hagi la plena coordinació en l'execució.

El Ministeri de l'Interior, a través a través del organisme autònom Prefectura Central de Trànsit, podrà mobilitzar vehicles necessaris per garantir la circulació, d'acord amb les instruccions que es dictin a l'efecte.

Les autoritats estatals, autonòmiques i locals competents en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària de garantir que es duen a terme mesures proactives de divulgació entre la població de les mesures adoptades pel ministre de l'Interior que afectin la circulació dels ciutadans, per a l'adequat compliment del Reial Decret 463/2020, de 14 de març. En tot cas, aquestes mesures es publicaran al punt d'accés nacional d'informació de trànsit, accessible a través de l'adreça http://nap.dgt.es/. Així mateix, les restriccions a la circulació que s'adoptin de conformitat amb el que disposa aquesta ordre es divulgaran, en la mesura del possible, a través dels panells de senyalització variable.

Se suspenen les restriccions a la circulació aplicables als vehicles i conjunts de transports de mercaderies en general, inclosos els que realitzen transports especials, als vehicles especials i als vehicles i conjunts que transporten mercaderies perilloses, previstes en l'annex B, de la Resolució INT / 383/2020, de 13 de febrer, publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» núm. 8065, de 17 de febrer de 2020, per la qual s'estableixen les restriccions a la circulació durant l'any 2020, a fi de garantir el subministrament de béns essencials i proveïment.

La suspensió de les mesures especials de regulació previstes es mantindran durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves successives pròrrogues.

Se suspenen les campanyes especials de control i vigilància programades en el període de vigència de l'estat d'alarma.

Tots els agents de l'autoritat encarregats de l'acompliment del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, queden obligats a fer complir el que estableix aquesta ordre.

Els permisos i llicències de conducció, així com altres autoritzacions administratives per a conduir, el període de vigència venci durant l'estat d'alarma i les seves successives pròrrogues, quedaran automàticament prorrogats mentre duri el mateix i fins a seixanta dies després de la seva finalització.

Durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves successives pròrrogues queda interromput el termini de sis mesos durant el qual el titular d'un permís de conducció estranger vàlid per conduir a Espanya pot conduir en el territori nacional, d'acord amb el que estableix l'article 21 de l' Reglament general de conductors, aprovat pel Reial Decret 818/2009, de 8 de maig. El còmput del termini es reprendrà tan aviat perdi vigència l'estat d'alarma i les seves successives pròrrogues.

Es prorroga la vigència de les autoritzacions administratives temporals regulades a l'article 42 i següents del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, que empararan la circulació de vehicles, durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves successives pròrrogues fins a seixanta dies després de la seva finalització.

Durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves successives pròrrogues no es formularan denúncies per infraccions a el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, relacionades amb el compliment dels termes i terminis a què fa referència aquesta instrucció.

Aquesta ordre entrarà en vigor en el moment de la seva publicació al BOE.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC