• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'estableixen criteris interpretatius per a l'atenció d'animals domèstics a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19
S'estableixen criteris interpretatius per a l'atenció d'animals domèstics a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19


La Instrucció de 19 de març de 2020, del Ministeri de Sanitat, publicada l BOE número 78, de 21 de març de 2020, té per objecte establir criteris interpretatius amb relació a les activitats que afecten el lliure dret de circulació de les persones

21/03/2020

En el context de vigència de l'estat d'alarma, i tenint en compte els seus objectius, entre els quals es troba contenir la progressió de la malaltia, l'article 7 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, preveu limitar la lliure circulació de les persones, permetent-la només per a la realització d'una sèrie d'activitats que en tot cas hauran de realitzar individualment, llevat que s'acompanyi a persones amb discapacitat, menors, gent gran, o per una altra causa justificada.

D’entre les activitats permeses en l'esmentat article no es troba expressament el desplaçament de les persones amb finalitat l'alimentació, el rescat i la cura veterinari dels animals domèstics que habiten en els espais públics urbans, quan aquesta activitat no es realitzi en el marc d'una prestació laboral, professional o empresarial. No obstant això, per prevenir un impacte negatiu en la salut pública, quan aquesta activitat vingués desenvolupant-se amb caràcter voluntari per aquelles entitats degudament acreditades a l'efecte per les administracions locals, aquelles podran seguir desenvolupant aquesta activitat, en aplicació del que disposa l'article 7 h ), en entendre que en aquest supòsit el caràcter voluntari de la prestació resulta anàleg al caràcter laboral, professional o empresarial. Aquests desplaçaments s'han de fer individualment, i portant la corresponent documentació acreditativa.

La present instrucció serà efectiva a partir de la seva publicació al BOE i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l'estat d'alarma.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la instrucció
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC