• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Instruccions sobre gestió de residus a la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19
Instruccions sobre gestió de residus a la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19


Ordre SND/271/2020, de 19 de març, publicada al BOE número 79, de 22 de març de 2020

22/03/2020

Els residus procedents de llars, hospitals, ambulàncies, centres de salut, laboratoris, i establiments similars en contacte amb COVID-19, es gestionaran d'acord amb el que s'assenyala en les següents instruccions:

En llars amb positiu o en quarantena per COVID-19, les borses de fracció resta generades, adequadament tancades seguint les recomanacions de l'apartat 1 de l'annex, es dipositaran exclusivament al contenidor de fracció resta o en qualsevol altre sistema de recollida de fracció resta establert en l'entitat local.

En els sistemes de recollida humit-sec, les bosses es dipositaran en la fracció que indiqui l'entitat local i aquesta borsa rebrà el tractament indicat en l'apartat segon.4.

Queda terminantment prohibit dipositar tals bosses als contenidors de recollida separada (orgànica, envasos, paper, vidre o tèxtil) o el seu abandonament en l'entorn o en la via pública.

La gestió dels residus procedents de llars sense positiu o en quarantena per COVID-19, continuarà realitzant-se de la manera habitual d'acord amb la normativa ordinària de gestió de residus, tenint en compte les recomanacions de l'apartat 2 de l'annex.

Es podran establir recollides diferenciada de les bosses procedents de centres / llocs on es doni un elevat nivell d'afectats per COVID-19 (residències, hotels hospitalitzats, etc.) mentre duri la crisi sanitària, donat l'elevat nivell de generació de residus associats. Aquestes bosses s'identificaran externament (per exemple, mitjançant cinta aïllant o similar) i es dipositaran acord amb el que estableixin les autoritats responsables de la recollida de residus. Aquestes bosses es gestionaran de la manera que indica l'apartat segon.4 següent.

La gestió de la fracció resta recollida d'acord amb l'apartat segon.1 es realitzarà de la següent manera:

a) Respecte de la fracció resta recollida:

1r No es procedirà en cap cas a l'obertura manual de les bosses de fracció resta en instal·lacions de recollida ni de tractament.

2n Es destinaran a incineració, preferiblement, o a abocador.

3r En cas que es duguin a terme tractaments previs al seu incineració o dipòsit en abocador, es realitzaran de forma automàtica, admetent selecció manual només per a la separació de voluminosos, metàl·lics o altres residus que no vagin en bosses i sigui imprescindible separar , sempre que s'adoptin totes les mesures de seguretat necessàries.

A aquests efectes, i en cas que sigui necessari, les instal·lacions industrials de fabricació de ciment autoritzades per co-incinerar residus hauran de procedir a la incineració de la fracció resta a requeriment de les autoritats competents.

b) La recuperació de materials només es realitzarà de forma automàtica; per extremar la seguretat, les autoritats competents poden acordar que els materials quedin emmagatzemats durant al menys setanta-dues hores.

c) Tant per a la recollida de residus com en totes les plantes que rebin aquestes bosses es desenvoluparan protocols específics per a la protecció dels treballadors i la desinfecció d'equips i vehicles, o es revisaran els existents amb el mateix objectiu, i es dotarà dels equips de protecció individual (EPI) necessaris per als treballadors.

La gestió dels residus en contacte amb COVID-19 procedents d'hospitals, ambulàncies, centres de salut, laboratoris, o d'establiments similars, així com d'aquells derivats de la desinfecció d'instal·lacions, es realitzarà de la següent forma:

Els residus en contacte amb COVID-19 com guants, màscares, bates, etc., es consideraran com a residus infecciosos i es gestionaran com a tals, segons el disposat per als mateixos en la regulació autonòmica sobre residus sanitaris.

S'haurà maximitzar l'ompliment dels contenidors disponibles en aquests centres per a cada un dels tipus de residus generats, evitant lliurar-los als gestors autoritzats sense optimitzar la seva capacitat, de manera que s'aconsegueixi així una gestió el més eficient possible.

Les autoritats competents poden requerir el treball coordinat de les empreses de gestió d'aquests residus per cobrir les necessitats d'aquests centres, així com la posada a disposició de naus o terrenys de tercers per a l'emmagatzematge de contenidors quan els gestors trobin dificultats de gestió a causa de l'acumulació dels mateixos. Aquests emmagatzematges han de complir els mínims que les autoritats competents estableixin.

En cas que fos necessari, les instal·lacions industrials de fabricació de ciment autoritzades per co-incinerar residus hauran de procedir a la incineració d'aquests residus a requeriment de les autoritats competents.

Pel que fa a el trasllat d'aquests residus, excepcionalment, i en aplicació de la disposició addicional tercera del Reial Decret 180/2015, de 13 de març, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat,

A l'objecte que es puguin dur a terme els serveis essencials de recollida i tractament dels residus de competència municipal i els que regula l'apartat segon.5, es garantirà el subministrament de EPI (especialment roba, guants i mascaretes) per a aquests fins. Per a això, les autoritats competents han de fer una avaluació de les quantitats necessàries i duran a terme les gestions oportunes per posar-los a disposició dels referits serveis, tot això en funció de les disponibilitats existents i tenint en compte les necessitats de les institucions sanitàries i altres serveis públics. Cada comunitat autònoma ha de designar l'autoritat competent a què es dirigiran les entitats locals per sol·licitar els EPI. Queden sense efecte les disposicions, instruccions o actes adoptats pels òrgans competents que siguin contraris al que preveu aquesta ordre.

Aquesta ordre produirà efectes el mateix dia de la publicació al BOE.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC