• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
S'estableixen criteris interpretatius per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19
S'estableixen criteris interpretatius per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19


La Instrucció de 23 de març, publicada al BOE número 81, de 24 de març de 2020, té per objecte establir criteris interpretatius respecte de l'apartat novè de l'Ordre SND/232/2020, de 15 de març, per la qual s'adopten mesures en matèria de recursos humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per el COVID-19, en relació amb l'Ordre SND / 257/2020, de 19 de març, per la qual es declara la suspensió d'obertura al públic d'establiments d'allotjament turístic, d'acord amb l'article 10.6 de Reial Decret 463/2020 , de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

24/03/2020

En el context de vigència de l'estat d'alarma, i tenint en compte els seus objectius, entre els quals es troba contenir la progressió de la malaltia, l'article 12 de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, estableix en el seu apartat 1 que totes les autoritats civils sanitàries de les administracions públiques del territori nacional, així com els altres funcionaris i treballadors al servei de les mateixes, quedaran sota les ordres directes del Ministre de Sanitat en el que sigui necessari per a la protecció de persones, béns i llocs, i pot imposar-los serveis extraordinaris per la seva durada o per la seva naturalesa.

Les administracions públiques autonòmiques i locals mantindran la gestió, dins del seu àmbit de competència, dels corresponents serveis sanitaris, assegurant en tot moment el seu adequat funcionament. El ministre de Sanitat es reserva l'exercici de totes les facultats que siguin necessàries per garantir la cohesió i equitat en la prestació de l'esmentat servei.

El ministre de Sanitat pot exercir aquelles facultats que siguin necessàries a aquests efectes respecte dels centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada. En l'exercici d'aquestes facultats, les autoritats sanitàries competents de les comunitats autònomes podran habilitar espais per a ús sanitari en locals públics o privats que reuneixin les condicions necessàries per a prestar atenció sanitària, ja sigui en règim de consulta o d'hospitalització.

D'altra banda, l'apartat 1 de l'article 10 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, preveu la suspensió en l'obertura al públic de determinats locals i establiments i, en el seu apartat 6, habilita el ministre de Sanitat per a modificar, ampliar o restringir les mesures, llocs, establiments i activitats enumerades en els apartats anteriors d'aquest precepte, per raons justificades de salut pública. En virtut de l'habilitació continguda en l'esmentat precepte reglamentari s'ha dictat l'Ordre SND / 257/2020, de 19 de març, per la qual es declara la suspensió d'obertura al públic d'establiments d'allotjament turístic, d'acord amb l'article 10.6 de l' Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Concretament, l'article primer de l’ordre ministerial estableix la suspensió d'obertura a el públic de tots els hotels i allotjaments similars, allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada, càmpings, aparcaments de caravanes i altres establiments similars, ubicats arreu del territori nacional .

Aquesta suspensió en cap cas impedeix que les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes, en virtut del que disposa l'apartat novè de l'esmentada Ordre SND/232/2020, de 15 de març, puguin habilitar espais per a ús sanitari en els locals compresos en l'àmbit d'aplicació de l'Ordre SND / 257/2020, de 19 de març, inclosos els Paradors de Turisme d'Espanya, que reuneixin les condicions necessàries per a prestar atenció sanitària, ja sigui en règim de consulta o d'hospitalització. Això permetrà que aquests locals, situats a les rodalies dels centres hospitalaris, puguin ser utilitzats per a ús sanitari.

La present instrucció serà efectiva a partir de la seva publicació en el BOE i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l'estat d'alarma.


Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la instrucció
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC