• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Mesures complementÓries de carÓcter organitzatiu, aixÝ com de subministrament d'informaciˇ en l'Ómbit dels centres de serveis socials de carÓcter residencial en relaciˇ amb la gestiˇ de la crisi sanitÓria ocasionada pel COVID-19
Mesures complementÓries de carÓcter organitzatiu, aixÝ com de subministrament d'informaciˇ en l'Ómbit dels centres de serveis socials de carÓcter residencial en relaciˇ amb la gestiˇ de la crisi sanitÓria ocasionada pel COVID-19


L'objecte de lĺOrdre SND/275/2020, de 23 de marš, publicada al BOE n˙mero 81, de 24 de marš de 2020, Ús l'establiment de mesures complementÓries de carÓcter organitzatiu, aixÝ com de subministrament d'informaciˇ per a tots els centres de serveis socials de carÓcter residencial (centres residencials de gent gran, persones amb discapacitat o altres centres de serveis socials d'anÓloga naturalesa), ja siguin de titularitat p˙blica o privada, i que es trobin en territori nacional

24/03/2020

A l'efecte del que preveu la present ordre, els centres de serveis socials de carÓcter residencial de titularitat privada tindran la consideraciˇ d'operadors de serveis essencials amb els efectes que preveu l'article 18.2 de Reial Decret 463/2020, de 14 de marš, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestiˇ de la situaciˇ de crisi sanitÓria ocasionada pel COVID-19.

Els centres han de mantenir la seva activitat, no podent adoptar cap mesura que, en relaciˇ amb la situaciˇ d'emergŔncia originada pel COVID-19, comporti el tancament, reducciˇ o suspensiˇ d'activitats o de contractes laborals, llevat que l'autoritat competent de la comunitat aut˛noma determini, per les circumstÓncies concurrents, que el manteniment de l'activitat de centre no és imprescindible.

El titular dels centres ha de garantir la posada a disposiciˇ de la informaciˇ veraš i ajustada a el sistema d'informaciˇ vigent, sobre les caracterÝstiques fÝsiques de centre, personal i residents / pacients de la mateixa, amb especial atenciˇ al que estableix l'apartat segon de l'Ordre SND / 265/2020, de 19 de marš, d'adopciˇ de mesures relatives a les residŔncies de gent gran i centres sociosanitaris, davant la situaciˇ de crisi sanitÓria ocasionada pel COVID-19. Aquesta informaciˇ es facilitarÓ amb la periodicitat i mitjanšant el mitjÓ que indiqui l'autoritat competent de la comunitat aut˛noma.

Es faculta l'autoritat competent de la comunitat aut˛noma, en funciˇ de la situaciˇ epidŔmica i assistencial de cada centre residencial o territori concret i sempre atenent a principis de necessitat i de proporcionalitat, a intervenir els centres residencials objecte d'aquesta Ordre. Entre altres actuacions, aquesta intervenciˇ pot comportar:

a) Ordenar per motius de salut p˙blica justificats l'alta, la baixa, reubicaciˇ i trasllat dels residents a un altre centre residencial del seu territori, amb independŔncia del seu carÓcter p˙blic o privat.

b) Establir les mesures oportunes per a la posada en marxa de nous centres residencials i la modificaciˇ de la capacitat o organitzaciˇ dels existents.

c) En els casos en quŔ un centre residencial compti amb pacients classificats en els grups b), c) i d) de l'apartat segon.1 de l'Ordre SND / 265/2020, de 19 de marš, designar un empleat p˙blic per dirigir i coordinar l'activitat assistencial d'aquests centres.

A aquests efectes, l'esmentat empleat p˙blic disposarÓ dels recursos materials i humans disponibles en el centre residencial intervingut, aixÝ com dels recursos vinculats amb l'activitat sanitÓria assistencial que es presta de forma habitual als residents en el mateix.

d) Modificar l'˙s dels centres residencials objecte d'aquesta Ordre per a la seva utilitzaciˇ com a espais per a ˙s sanitari d'acord amb el que estableix l'apartat novŔ de l'Ordre SNS / 232/2020, de 15 de marš, per la qual s'adopten mesures en matŔria de recursos humans i mitjans per a la gestiˇ de la situaciˇ de crisi sanitÓria ocasionada pel COVID-19. Aquesta actuaciˇ serÓ especialment aplicable en els casos en quŔ el centre residencial compti amb pacients classificats en el d) de l'apartat segon.1 de l'Ordre SND / 265/2020, de 19 de marš.

Els centres residencials a quŔ es refereix aquesta Ordre resten subjectes a la inspecciˇ dels serveis sanitaris de la comunitat aut˛noma corresponent. Els empleats p˙blics designats per les comunitats aut˛nomes per dur a terme aquestes inspeccions podran realitzar-les en qualsevol moment, quedant autoritzats per ordenar totes les actuacions que siguin necessÓries per a complir les normes vinculades a el control de la crisi sanitÓria originada pel COVID-19.

Quan es doni alguna de les situacions excepcionals que es relacionen a continuaciˇ, tots els centres residencials objecte d'aquesta Ordre hauran de comunicar immediatament a les corresponents Conselleries de Serveis Socials i de Sanitat de la comunitat aut˛noma, aixÝ com a la delegaciˇ o subdelegaciˇ de Govern que correspongui per tal de demanar l'auxili urgent disponible per donar resposta a la situaciˇ concreta:

a) Impossibilitat, per absŔncia de mitjans personals, materials, circumstÓncies fÝsiques o d'una altra Ýndole, per complir amb el que indica l'Ordre SND / 265/2020, de 19 de marš, d'adopciˇ de mesures relatives a les residŔncies de gent gran i centres sociosanitaris, i especialment pel que fa a les normes d'a´llament.

b) Impossibilitat per gestionar adequadament la conservaciˇ i retirada de cadÓvers per acumulaciˇ i / o absŔncia de serveis funeraris disponibles.

c) Qualsevol altra circumstÓncia anÓloga que posi en greu perill la integritat i sosteniment de el servei que es presta.

Les autoritats competents valoraran la situaciˇ, i auxiliaran la mateixa de forma coordinada activant tots els mitjans ordinaris i excepcionals disponibles en el seu territori. Realitzada la intervenciˇ oportuna, es notificarÓ la mateixa amb indicaciˇ succinta de l'establiment en el qual es va produir la incidŔncia, situaciˇ abordada, mitjans activats i situaciˇ final, als ministeris de Sanitat i de Drets Socials i per l'Agenda 2030.

Les comunitats aut˛nomes i les ciutats aut˛nomes de Ceuta i Melilla han de difondre de manera immediata a tots els centres de serveis socials de carÓcter residencial als quals es refereix aquesta ordre, i que es trobin en el seu Ómbit competencial d'actuaciˇ i acreditaciˇ, que disposa aquesta ordre.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PR└CTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIË LOCAL
CODI DE R╚GIM LOCAL
FORMACIË
BUTLLET═ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PR└CTIQUES
FOCUS D'INNOVACIË LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE R╚GIM LOCAL
FORMACIË
BUTLLET═ DIGITAL
REVISTA FMC