• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Mesures en relació amb els serveis d'abastament d'aigua de consum humà i de sanejament d'aigües residuals
Mesures en relació amb els serveis d'abastament d'aigua de consum humà i de sanejament d'aigües residuals


L’Ordre SND/274/2020, de 22 de març, publicada al BOE número 81, de 24 de març de 2020, té per objecte dictar les mesures necessàries per garantir el correcte funcionament dels serveis de proveïment a la població d'aigua de consum humà i de sanejament d'aigües residuals urbanes, considerats com a serveis essencials per a la societat per la seva estreta vinculació amb la salut humana, en desenvolupament i aplicació del que preveu l’RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

24/03/2020

Aquesta ordre és aplicable a totes les entitats, públiques i privades, que presten, o contribueixen a prestar, el servei d'abastament a la població d'aigua de consum humà, així com de sanejament d'aigües residuals urbanes, inclòs el servei d'abastament d' aigües de consum humà procedents de les instal·lacions de dessalinització d'aigües de mar (IDAM).

Els laboratoris d'assaig que realitzin la seva activitat en relació amb el tractament de l'aigua per a consum humà o en l'àmbit del sanejament i depuració de les aigües residuals urbanes, tindran la consideració d'operadors de serveis essencials amb els efectes que preveu l'article 18.2 de Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

Els fabricants i comercialitzadors de les substàncies que preveu l'article 2.11 de el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà empleats per a l'activitat de proveïment i les substàncies i reactius que s'empren per a la potabilització i el sanejament d'aigües i la seva anàlisi, tindran la consideració d'operadors de serveis essencials amb els efectes que preveu l'article 18.2 de Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

Tindran la consideració d'operadors de serveis essencials, amb els efectes que preveu l'article 18.2 de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, els que desenvolupin la seva activitat en el sector de subministrament de béns, recanvis i equipaments que sigui fonamental per al manteniment de la cadena de suport dels serveis de proveïment i sanejament d'aigües residuals.

Els subsectors enumerats en els apartats tercer, quart i cinquè així com les entitats esmentades tindran accés als consumibles bàsics i indispensables per poder realitzar el servei en les condicions exigides per la legislació d'aigües i sanitària aplicable a aquests serveis. Així mateix, podran disposar d'existències pròpies per poder prestar amb garantia i de forma ininterrompuda la seva activitat evitant la generació de problemes per a la salut pública. En la mesura del possible, accediran a l'aprovisionament de productes i materials higiènics necessaris per prestar el servei, entre ells, gels hidro-alcohòlics, bactericides, líquids desinfectants, màscares, vestits d'un sol ús de protecció, així com guants de nitril sol ús, o similars i altres mitjans i productes assimilables utilitzats per al tractament de l'aigua.

Les mesures incloses en aquesta ordre són aplicables mentre duri l'estat d'alarma.

Correspon a les autoritats sanitàries competents de cada comunitat autònoma i de les ciutats de Ceuta i Melilla dictar les resolucions, disposicions i instruccions interpretatives que, en l'esfera específica de la seva actuació, siguin necessàries per garantir l'eficàcia del que disposa aquesta ordre.

Aquesta ordre produirà efectes des del mateix dia la seva publicació al BOE.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC