• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Reducció dels serveis de transport de viatgers
Reducció dels serveis de transport de viatgers


Ordre TMA/273/2020, de 23 de març, publicada al BOE número 81, de 24 de març de 2020

24/03/2020

En els serveis de transport públic de viatgers ferroviaris, aeri i marítim que no estan sotmesos a contracte públic o obligacions de servei públic (OSP), que preveu l'article 14.2 a) de el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, els operadors de transport reduiran l'oferta total d'operacions en, al menys, un 70%. Aquest percentatge podrà ser modificat per l'operador per causa justificada, tenint en compte que, en tot cas, s'han d'adoptar les mesures necessàries per a procurar la màxima separació possible entre els passatgers.

Els serveis de transport públic de viatgers per carretera, ferroviaris, aeri i marítim de competència estatal que estan sotmesos a contracte públic o OSP reduiran la seva oferta total d'operacions en, al menys, els següents percentatges:

i) Serveis ferroviaris de mitja distància: 70%.

ii) Serveis ferroviaris de mitja distància-AVANT: 70%.

iii) Serveis regulars de transport de viatgers per carretera: 70%.

iv) Serveis de transport aeri sotmesos a OSP: 70%.

v) Serveis de transport marítim sotmesos a contracte de navegació: 70%.

vi) Serveis ferroviaris de rodalies: 20%, en hores punta, i 50%, en hores vall.

Aquests percentatges podran ser modificats per l'operador per causa justificada, tenint en compte que, en tot cas, s'han d'adoptar les mesures necessàries per a procurar la màxima separació possible entre els passatgers.

En els serveis de transport públic de viatgers per carretera, ferroviaris i marítims de competència autonòmica o local que estan sotmesos a contracte públic o OSP, les autoritats autonòmiques i locals han de procedir a reduir el percentatge màxim de prestació dels serveis de la seva competència, d'acord a l'evolució de la situació, tenint en compte la necessitat de facilitar l'accés als llocs de treball i serveis bàsics dels ciutadans en els seus territoris, sense que es produeixin aglomeracions.

Aquesta ordre és aplicable des de la seva publicació al BOE fins a la finalització de la declaració de el període de l'estat d'alarma o pròrrogues del mateix.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC