• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es modifica parcialment l'Acord sobre criteris comuns d'acreditació per garantir la qualitat dels centres i serveis del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència
Es modifica parcialment l'Acord sobre criteris comuns d'acreditació per garantir la qualitat dels centres i serveis del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència


Resolució de 23 de març de 2020, publicada al BOE número 82, de 25 de març de 2020

25/03/2020

La modificació que ara es proposa pretén flexibilitzar l'acreditació i el funcionament dels serveis d'atenció a la dependència mentre persisteixi la situació de crisi COVID-19. Per aquest motiu, s'acorda modificar l'Acord de 27 de novembre de 2008, del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, incorporant al criteri tercer apartat b) un nou ordinal denominat 5 bis, que estableix que: «Quan s'acrediti la no existència de demandants d'ocupació amb les titulacions especifiques necessàries a la zona on estigui ubicat, bé el centre o institució social o bé on es presti el servei d'assistència personal o les tasques d'auxiliar d'ajuda a domicili, podran exercir aquestes funcions persones que tinguin alguna de les titulacions exigides per a qualsevol d'elles. Si tampoc hi hagués disponibilitat de demandants d'ocupació amb cap de les titulacions abans assenyalades, podran exercir aquestes funcions persones que, sense tenir titulació, preferentment, tinguin experiència en cura i atenció de persones dependents, i les entitats prestadores de serveis garantir la supervisió i formació pràctica en el lloc de treball per millorar les seves competències professionals.

Aquest règim excepcional estarà vigent per un termini inicial de tres mesos a partir de la seva publicació, podent ser prorrogat per nou acord de Consell Territorial per successius períodes de tres mesos o inferiors en funció de les necessitats organitzatives i assistencials derivades de l'evolució de la situació sanitària.

Correspon a les administracions públiques competents en Serveis Socials dictar les resolucions, disposicions i instruccions interpretatives que, si escau, siguin necessàries per a l'aplicació d'aquest règim provisional excepcional.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC