• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Mesures complementàries en matèria de taxi, lloguer de vehicles amb conductor, altres formes de mobilitat, transport de mercaderies i logística per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2
Mesures complementàries en matèria de taxi, lloguer de vehicles amb conductor, altres formes de mobilitat, transport de mercaderies i logística per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2


Resolució SLT/768/2020, de 24 de març, publicada al DOGC número 8094A, de 24 de març de 2020

25/03/2020

S'adopten les mesures preventives següents:

En l'àmbit del transport de viatgers en vehicles de fins a nou places:

a) En el transport en vehicles de fins a nou places inclòs el conductor, prestat a l'empara de les llicències de taxi de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i de la resta de serveis de taxi i de lloguer de vehicles amb conductor de tot Catalunya, els ens locals competents resten habilitats per determinar, si escau, les reduccions en l'oferta de serveis de transport, en les seves modalitats de taxi i lloguer de vehicles amb conductor, en funció de la demanda previsible en el seu àmbit territorial d'actuació, tot tenint en compte els desplaçaments que els ciutadans estan facultats per fer per accedir als seus llocs de treball i als serveis bàsics en cas necessari. A aquests efectes poden dictar les normes que estimin adients respecte als torns i els temps de conducció i de descans dels conductors dels serveis de taxi.

b) Els desplaçaments portats a terme en transport públic de viatgers en vehicle de fins a nou places, a l'empara del que disposa l'article 7 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, s'han de fer individualment, llevat que s'acompanyi persones amb discapacitat, menors, majors o per una altra causa justificada.

c) El Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant la Direcció General de Transports i Mobilitat, en atenció a les possibles necessitats de desplaçament amb aquests tipus de vehicles per les persones en situació de vulnerabilitat i de serveis essencials, pot establir un protocol per poder atendre aquestes necessitats, amb la implantació de serveis gratuïts quan així siguin sol·licitats pels professionals dels serveis sanitaris i d'emergències, tot assumint l'Administració contractant el pagament al prestatari del servei . La Direcció General de Transports i Mobilitat comunicarà aquest protocol als ens locals amb la finalitat de la seva implantació efectiva en funció de les necessitats de cada municipi o àrea metropolitana. d) Així mateix, els ens locals han de vetllar perquè es compleixin les disposicions dictades per les autoritats sanitàries pel que fa tant a les mesures de protecció per als conductors com als protocols de mesures de neteja personals i dels vehicles.

En tot cas, un cop al dia s'hauran de netejar i desinfectar els vehicles amb especial atenció a les superfícies i objectes de contacte freqüent, com ara manetes de portes, interior i exterior, reposabraços, cinturons, ancoratges, datàfons, impressores i taxímetre. Els conductors dels vehicles han de complir totes les recomanacions de prevenció i higiene marcades per les autoritats sanitàries, com són el rentat de mans i la utilització de gel hidroalcohòlic o un altre producte anàleg després de cada servei, entre altres. També es recomana obrir les finestres per ventilar i renovar l'aire, evitant utilitzar els sistemes de climatització.

e) En el transport de viatgers en vehicles de fins a nou places es demana limitar al màxim el pagament en efectiu si és possible fer-lo per mitjans telemàtics. Aquests serveis resten exempts de l'obligació de lliurar un comprovant de pagament imprès llevat que la persona passatgera el demani i l'accepti de forma expressa.

La vigència d'aquestes mesures s'inicia a les 0,00 hores del dia 25 de març de 2020. Tenen una vigència mínima de quinze dies i són susceptibles de revisió en coherència amb la situació epidemiològica de cada moment.

Són responsables del compliment de les mesures preventives previstes a l'apartat 1 d'aquesta Resolució, amb subjecció al règim sancionador previst a la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, les persones físiques o jurídiques titulars, explotadores o organitzadores de les activitats esmentades.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC