• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Informació molt important per als ens locals en relació al Decret Llei 8/2020, de 24 de març, de modificació de les mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica
Informació molt important per als ens locals en relació al Decret Llei 8/2020, de 24 de març, de modificació de les mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica


25/03/2020

La Generalitat de Catalunya ha adoptat diverses mesures urgents per fer front a les conseqüències de la pandèmia generada pel coronavirus COVID-19:

1) EL Decret llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus COVID-19.

2) El Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, que donava continuïtat a les mesures. El seu capítol I conté diverses mesures relatives a la contractació pública, l'entrada en vigor de les quals va quedar ajornada, mesures que s'orienten a garantir la continuïtat en els pagaments dels contractes públics i determinar l'abast de les indemnitzacions per danys i perjudicis dels contractistes amb l'objectiu últim del manteniment dels llocs de treball.

Llevat que s'estableixi un altre termini de vigència, el que es disposa en el Decret llei 8/2020 que aquí analitzem restarà vigent fins que no s'aixequi l'estat d'alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, que declara el estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC (25-03-2020).

Aquest Decret llei conté quatre capítols, vuit articles, tres disposicions addicionals, una disposició transitòria i una disposició final.

Detallem en la nota informativa que adjuntem, tot allò que queda modificat i que interessa als governs locals (contractació pública, activitat subvencional, persones jurídiques de dret públic de l'àmbit del sector públic de la Generalitat, cànon de l'aigua, contractes de serveis socials, règim especial dels convenis relacionats amb el COVID-19).

Us adjuntem també l'enllaç a una guia ràpida de la DG de Contractació Pública i un enllaç de la mateixa DG on hi ha un informe sobre com aplicar les diferents mesures normatives que s’han anat aprovant en relació a la situació d’emergència i una "guia ràpida” d’aplicació.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Decret-llei 8
Decret-llei 7
Decret-llei 6
Informació de l'FMC Decret 7/2020
Informe DG Contractació Pública
Guia ràpida actualitzada
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC