• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es prorroguen els controls a les fronteres interiors terrestres restablerts amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19
Es prorroguen els controls a les fronteres interiors terrestres restablerts amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19


Es prorroguen els controls restablerts temporalment a les fronteres interiors terrestres des de les 00:00 hores de el 27 de març de 2020 fins les 24:00 hores de l'11 d'abril de 2020 (Ordre INT/283/2020, de 25 de març, publicada al BOE número 83, de 26 de març de 2020)

26/03/2020

Només es permetrà l'entrada al territori nacional per via terrestre a les següents persones:

a) Ciutadans espanyols.

b) Residents a Espanya.

c) Residents a altres estats membres o estats associats Schengen que es dirigeixin al seu lloc de residència.

d) Treballadors transfronterers.

e) Professionals sanitaris o de la cura de gent gran que es dirigeixin a exercir la seva activitat laboral.

f) Aquelles que acreditin documentalment causes de força major o situació de necessitat.

Queda exceptuat d'aquestes restriccions el personal estranger acreditat com a membre de les missions diplomàtiques, oficines consulars i organismes internacionals situats a Espanya, sempre que es tracti de desplaçaments vinculats a l'exercici de les seves funcions oficials.

Amb la finalitat d'assegurar la continuïtat de l'activitat econòmica i de preservar la cadena de proveïment, aquestes mesures no són aplicables al transport de mercaderies.

Aquesta ordre entrarà en vigor el mateix dia de la publicació al BOE i produirà efectes a les 00:00 hores de el 27 de març de 2020. Tindrà vigència fins a les 24:00 hores de l'11 d'abril de 2020, sense perjudici, si s'escau, de les eventuals pròrrogues que poguessin acordar-se.





Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC