• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es modifica l'Ordre INT / 262/2020, de 20 de març, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor
Es modifica l'Ordre INT / 262/2020, de 20 de març, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor


Aquesta ordre (NT/284/2020, de 25 de març, publicada al BOE úmero 83, de 26 de març de 2020). entrarà en vigor en el moment de la seva publicació al BOE. L’ordre modifica l'article 1.2 de l'Ordre INT / 262/2020, de 20 de març, per la qual es desenvolupa l'RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor

26/03/2020

VERSIÓ ANTERIOR (Ordre INT/262/2020, 20 de març)

En el cas de el tancament de les vies o restricció a la circulació a determinats vehicles, quedaran exceptuats els següents vehicles o serveis:

a) Els vehicles d'auxili en carretera.

b) Els vehicles i serveis de conservació i manteniment de carreteres.

c) Els vehicles de distribució de medicaments i material sanitari.

d) Els vehicles de recollida de residus sòlids urbans.

e) Els vehicles destinats a la distribució d'aliments.

f) El transport de materials fundents.

g) Els vehicles destinats a transport de combustibles.

h) Els vehicles de transport de bestiar viu.

i) Transport de mercaderies peribles, entenent com a tals les recollides en l'annex 3 de l'Acord Internacional sobre el transport de mercaderies peribles (ATP) així com les fruites i verdures fresques, en vehicles que satisfacin les definicions i normes expressades en l'annex 1 de l' ATP. En tot cas, la mercaderia perible haurà de suposar al menys la meitat de la capacitat de càrrega útil de el vehicle o ocupar la meitat del volum de càrrega útil de el vehicle.

j) Els vehicles de la Societat Estatal de Correus i Telègrafs.

k) Els cotxes fúnebres.

l) Altres vehicles que, no estant inclosos entre els anteriors, els agents encarregats de control i disciplina del trànsit considerin, en cada cas concret, que contribueixen a garantir el subministrament de béns o la prestació de serveis essencials per a la població

 

VERSIÓ ACTUAL

2. En el cas de el tancament de les vies o restricció a la circulació de determinats vehicles, quedaran exceptuats els vehicles destinats a la prestació dels serveis o a la realització de les activitats següents:

a) Els de transport sanitari i assistència sanitària, pública o privada, els de les forces i cossos de seguretat, els de protecció civil i salvament i els d'extinció d'incendis.

b) Els que transportin a personal de manteniment o tècnics de reparació d'instal·lacions o equipaments sanitaris

c) Els de distribució de medicaments i material sanitari.

d) Els destinats a la distribució d'aliments.

e) Els de les Forces Armades.

f) Els d'auxili en carretera.

g) Els dels serveis de conservació i manteniment de carreteres.

h) Els de recollida de residus sòlids urbans.

i) Els destinats a el transport de materials fundents.

j) Els destinats a el transport de combustibles.

k) Els destinats a la producció, comercialització, transformació i distribució de productes agrícoles, ramaders i pesquers, i les seves entrades; a la producció, distribució lloguer i reparació d'equips i maquinària per a l'agricultura, la pesca, la ramaderia, i la seva indústria associada, i a el transport i tractament de residus i subproductes agrícoles, ramaders i pesquers, i de la indústria alimentària.

l) Els destinats a el transport de mercaderies peribles, entenent com a tals les recollides en l'annex 3 de l'Acord Internacional sobre el transport de mercaderies peribles (ATP) així com les fruites i verdures fresques, en vehicles que satisfacin les definicions i normes expressades en el annex 1 de l'ATP. En tot cas, la mercaderia perible haurà de suposar al menys la meitat de la capacitat de càrrega útil de el vehicle o ocupar la meitat del 'volum de càrrega útil de el vehicle.

m) Els destinats a la fabricació i distribució de productes de neteja i higiene.

n) Els de la Societat Estatal Correus i Telègrafs, SA

ñ) Els fúnebres.

o) Els utilitzats per les empreses de seguretat privada per a la prestació de serveis de transport de seguretat, de resposta davant alarmes, de ronda o vigilància discontínua, i aquells que sigui necessari utilitzar per a l'exercici de serveis de seguretat en garantia dels serveis essencials i el proveïment a la població.

p) Altres vehicles que, no estant inclosos entre els anteriors, els agents encarregats de control i disciplina del trànsit considerin, en cada cas concret, que contribueixen a garantir el subministrament de béns o la prestació de serveis essencials per a la població

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC