• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
S'habiliten determinats espais hotelers o, si s'escau, altres locals, per a l'ús del Sistema de Salut de Catalunya, en el marc de les mesures per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2
S'habiliten determinats espais hotelers o, si s'escau, altres locals, per a l'ús del Sistema de Salut de Catalunya, en el marc de les mesures per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2


Resolució SLT/777/2020, de 25 de març, publicada al DOGC número 8096A, de 26 de març de 2020

26/03/2020

Es faculta el Servei Català de la Salut per poder habilitar els hotels i, si s'escau, altres locals que, en funció de la seva capacitat, recursos i proximitat als centres sanitaris siguin necessaris per:

a) Prestar assistència als pacients que hagin de ser objecte d'un seguiment en condicions d'aïllament i proximitat als centres sanitaris.

b) Donar allotjament i fer el seguiment sanitari dels pacients que es valori que no poden o no es sanitàriament aconsellable que romanguin en quarantena en el seu domicili.

c) Donar allotjament als professionals que, amb motiu de la seva actuació relacionada amb la pandèmia, s'hagin de desplaçar del seu domicili

S'autoritza el Servei Català de la Salut a fer efectiva la mesura prevista en l'apartat anterior en funció de les necessitats de cada moment. A aquests efectes, mitjançant resolució del director del Servei Català de la Salut, s'indicaran els hotels o locals que seran habilitats per als usos anteriors.

La neteja de les habitacions d'hotels o locals medicalitzats i els serveis necessaris per al seu funcionament, així com el control d'accés a l'hotel i les habitacions, han de ser realitzats pel personal que designi el Servei Català de la Salut. A banda del personal designat pel Servei Català de la Salut, només hi podrà accedir, amb les corresponents mesures de protecció que li siguin facilitades pel Servei Català de la Salut, el personal de servei tècnic o manteniment de l'hotel o local en cas que sigui necessari.

En els hotels o instal·lacions medicalitzats, el Servei Català de la Salut assumeix tota la responsabilitat sobre la prestació dels serveis assistencials i no assistencials. Quan finalitzi la posada a disposició dels esmentats espais, el titular de la instal·lació té dret, si escau, a la indemnització corresponent d'acord amb la normativa sobre responsabilitat patrimonial pels danys que hagin pogut patir les instal·lacions.

La resolució del director del Servei Català de la Salut, mitjançant la qual es desenvolupi aquesta Resolució i s'indiquin els hotels i locals habilitats, ha de determinar les condicions de desenvolupament d'aquesta mesura tant en l'àmbit assistencial com organitzatiu.

Aquesta resolució ha d'establir les condicions bàsiques de contractació tant per als hotels o locals medicalitzats com per als hotels que exclusivament donin allotjament als professionals que, amb motiu de la seva actuació relacionada amb la pandèmia, s'hagin de desplaçar del seu domicili.

Les mesures previstes entren en vigor a partir del moment de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i tenen una durada màxima de tres mesos, sense perjudici que es prorroguin en funció de les necessitats organitzatives i assistencials derivades de l'evolució de la crisi sanitària.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC