• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es concreten les mesures excepcionals organitzatives i de recursos humans en l'àmbit dels serveis socials del Sistema Català de Serveis Socials a causa de la crisi sanitària provocada pel COVID-19
Es concreten les mesures excepcionals organitzatives i de recursos humans en l'àmbit dels serveis socials del Sistema Català de Serveis Socials a causa de la crisi sanitària provocada pel COVID-19


La Resolució TSF/778/2020, de 25 de març, publicada al DOGC número 8096A, de 25 de març de 2020, aprova aplicar el següent règim provisional i excepcional en la incorporació de personal en els centres públics i privats del Sistema Català de Serveis Socials, en els serveis d'assistència personal i en els serveis d'ajuda a domicili del Sistema Català de Serveis Socials

26/03/2020

Als efectes de garantir la incorporació de personal suficient per garantir les necessitats de les persones usuàries en els centres públics i privats del Sistema Català de Serveis Socials, en els serveis d'assistència personal i en els serveis d'ajuda a domicili del Sistema Català de Serveis Socials, les entitats titulars d'aquests centres i serveis han de seleccionar el personal auxiliar d'atenció a les persones en situació de dependència, prioritzant el que disposa l'Ordre TSF/216/2019, de 28 de novembre, per la qual es regula la qualificació i l'habilitació professional del personal auxiliar d'atenció a les persones en situació de dependència, pel que fa als requisits que s'hi estableixen.

No obstant això, per raons d'urgència o quan s'acrediti la no existència de demandants d'ocupació amb les titulacions específiques necessàries a la zona on estigui ubicat el centre o institució social, o bé on es presti el servei d'assistència personal o el servei d'ajuda a domicili, podran dur a terme aquestes funcions persones que tinguin alguna de les titulacions exigides per a qualsevol d'elles. Si tampoc hagués disponibilitat de demandants d'ocupació amb cap de les titulacions assenyalades, podran dur a terme aquestes funcions persones que, sense tenir titulació, preferentment, tinguin experiència en la cura i atenció de persones dependents. Les entitats prestadores de serveis garantiran la supervisió i formació pràctica en el lloc de treball per millorar les seves competències professionals.

En tot cas, s'ha de donar compliment a la normativa laboral pel que fa als requisits d'accés a les categories professionals previstes i pel que fa a la resta de normativa laboral en vigor.

Es podran acordar mesures de redistribució de serveis i del seu personal adscrit entre els diferents centres i serveis, públics i privats, del Sistema Català de Serveis Socials, adaptant les condicions funcionals dels centres i serveis en allò que resulti necessari, per fer front a les contingències que es produeixin a causa de la crisi sanitària del COVID-19 i atendre les necessitats de les persones usuàries amb la diligència que exigeix la naturalesa del servei, en els termes que disposi la direcció competent d'aquest Departament. Aquestes mesures s'adoptaran sens perjudici de la garantia als proveïdors del Sistema Públic de Serveis Socials del 100% del finançament dels serveis socials que prestin a la població.

El contingut d'aquesta resolució pot ser objecte d'adequació en funció de l'evolució de l'epidèmia i de les instruccions de les autoritats sanitàries, i té efectes des de la seva publicació al DOGC i fins la finalització de l'estat d'alarma.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC