• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Condicions a la dispensació i administració de medicaments en l'àmbit del Sistema Nacional de Salut, davant la situació de crisi del COVID-19
Condicions a la dispensació i administració de medicaments en l'àmbit del Sistema Nacional de Salut, davant la situació de crisi del COVID-19


El que preveu aquesta Ordre SND/293/2020, de 25 de març, publicada al BOE número 85, de 27 de març de 2020, és aplicable en l'àmbit del Sistema Nacional de Salut

27/03/2020

Límit de dispensació: Els serveis de farmàcia hospitalària no podran dispensar medicaments de dispensació hospitalària per a més de dos mesos de tractament. No obstant això, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris pot reduir aquest període a un mes en el cas d'aquells medicaments en els quals es consideri necessari preservar la seva disponibilitat. El límit previst no s'aplicarà a la medicació dispensada en assajos clínics, i es recomana en aquest cas que el pacient rebi, amb caràcter general, una quantitat de medicament que permeti cobrir un període major de tractament que l'habitual.

Dispensació de medicació de dispensació hospitalària a pacients no hospitalitzats: De forma excepcional l'òrgan competent en matèria de prestació farmacèutica de la Comunitat Autònoma podrà establir les mesures oportunes per garantir la dispensació dels medicaments de dispensació hospitalària sense que hagin de ser dispensats a les dependències de l'hospital.

Dispensació de medicació en assajos clínics: De forma excepcional l'òrgan competent en matèria de prestació farmacèutica de la Comunitat Autònoma podrà establir les mesures oportunes perquè els pacients que participin en un assaig clínic rebin la medicació al seu domicili. En aquest cas, l'òrgan competent de la comunitat autònoma pot determinar que els promotors de l'assaig clínic proporcionin la logística necessària, sota la direcció del Servei de Farmàcia corresponent i l'investigador principal de l'assaig clínic.

Administració de medicaments d'ús hospitalari: De forma excepcional l'autoritat sanitària competent de la comunitat autònoma pot establir les mesures necessàries per administrar medicaments d'ús hospitalari fora del centre hospitalari, sempre que les condicions del pacient, de la malaltia, del medicament o de la situació epidemiològica així ho aconsellin.

El que preveu aquesta ordre és aplicable fins a la finalització de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i les seves possibles pròrrogues.

Correspon a les autoritats competents de cada comunitat autònoma dictar les resolucions, disposicions i instruccions interpretatives que, en l'esfera específica de la seva actuació, siguin necessàries per garantir l'eficàcia del que disposa aquesta ordre.

Aquesta ordre produirà efectes el mateix dia la seva publicació al BOE.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC