• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19
S'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19


El Decret llei 10/2020, de 27 de març, publicat al DOGC número 8098, de 28 de març de 2020, té per objecte l'adopció de noves mesures per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social derivat de la greu situació actual, i s'estructura en quatre capítols, cinc articles, dos disposicions addicionals, una disposició transitòria i una disposició final. Adjuntem també una nota informativa elaborada per la Federació de Municipis de Catalunya, en la què ens centrem en el capítol II, que són les mesures del Decret llei que poden ser més d'interès per als ens locals

28/03/2020

• El capítol I estableix mesures en matèria de despeses de personal, aprova la mesura extraordinària i urgent per recuperar l'import del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut, establert al II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball d'aquest personal.

• El capítol II estableix mesures en matèria mortuòria, que permetin agilitar el temps de donar als cadàvers el corresponent destí final, de conformitat amb les previsions normatives que, en matèria de serveis funeraris i policia sanitària mortuòria, resulten d'aplicació. Així mateix s’adopten mesures per tal que la prestació dels serveis funeraris en una situació de pandèmia es faci de manera continua i universal, garantint el dret de les persones usuàries, en el marc de les disposicions que, en matèria de salut pública, s'adoptin per garantir la salut de les persones i reduir els riscos d'infermetat o contagi. A tal efecte, i mentre es mantingui la urgència sanitària, els serveis funeraris poden ser declarats per l'autoritat competent en matèria de salut serveis de prestació forçosa. Finalment, i amb el mateix objecte, es considera adient establir protocols de tractament dels cadàvers afectats pel COVID-19 i en matèria de trasllat per a la realització del seu destí final d'inhumació o incineració.

• El capítol III, ,estableix mesures relatives a la suspensió de les assemblees generals de qualsevol tipus de les entitats esportives catalanes, preveient el règim jurídic d'aplicació una vegada aixecat l'estat d'alarma, suspenent igualment les facultats dels òrgans competents per elegir juntes o comissions directives d'aquestes entitats, finalment es preveu el perllongament automàtic del mandat a aquells òrgans directius que vegin durant l'estat d'alarma expirat el seu mandat.

• El capítol IV adopta diverses solucions en l'àmbit de les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català, incloses les societats cooperatives, i a les juntes de propietaris en les comunitats subjectes a règim de propietat horitzontal durant la vigència de l'estat d'alarma. Així, es disposa l'ampliació dels terminis legalment previstos per a la reunió dels òrgans d'aquestes entitats i la possibilitat d'ajornar o modificar les reunions convocades amb anterioritat a la declaració de l'estat d'alarma. Així mateix, s'admet la celebració de reunions i l'adopció d'acords per mitjà de videoconferència o d'altres mitjans de comunicació i també l'adopció d'acords sense reunions, d'acord amb el requisits previstos pel Codi civil de Catalunya i encara que els estatuts no ho prevegin. Finalment, es disposa l'ampliació de terminis per elaborar, aprovar i presentar comptes anuals i altres documents exigibles legalment. En l'àmbit de les cooperatives, a més de les disposicions relatives a la convocatòria i celebració de les reunions i a l'adopció d'acords, també es regula la possibilitat de suspendre de forma total o parcial l'activitat cooperativitzada, així com la pròrroga del reemborsament de les aportacions de les persones sòcies de la cooperativa que causin baixa durant la vigència de l'estat d'alarma. Les mesures d'aquest capítol es dicten a l'empara dels articles 124 i 129 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

• La disposició addicional primera introdueix una precisió al que preveu l'article 6.2 del Decret llei 8/2020, de 24 de març, en el sentit que el que preveu aquest article podrà ser portat a terme també fent ús de mitjans telemàtics.

• La disposició addicional segona preveu un règim extraordinari i restrictiu d'extensió dels efectes de la força major a determinats esdeveniments, tot condicionant-lo a la resolució que es dicti per al departament competent en matèria de cultura.

Adjuntem a continuació una nota informativa elaborada per la Federació de Municipis de Catalunya, en la què ens centrem en el capítol II, que són les mesures del Decret llei que poden ser més d'interès per als ens locals: com per exemple mesures mortuòries, mesures relatives a les persones jurídiques de dret privat, juntes de propietaris en règim de propietat horitzontal i cooperatives catalanes, els acords dels òrgans de govern i d'Administració de les entitats autònomes de caràcter administratiu, Servei Català de la Salut, entitats de dret públic sotmeses a l'ordenament jurídic privat, consorcis i resta d'ens sotmesos al dret públic de l'àmbit de la Generalitat de Catalunya; i suspensió o ajornament dels esdeveniments culturals.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el decret llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC