• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S’adopten mesures en matèria de recursos humans en l’àmbit dels serveis socials davant la situació de crisi ocasionada pel COVID-19
S’adopten mesures en matèria de recursos humans en l’àmbit dels serveis socials davant la situació de crisi ocasionada pel COVID-19


L’Ordre SND/295/2020, de 26 de març, publicada al BOE núm. 86, de 28 de març de 2020, estableix mesures especials en matèria de recursos humans per garantir el correcte funcionament del sistema de serveis socials en el seu conjunt i la seva continuïtat dels mateixos

28/03/2020

Àmbit d’aplicació:

Aquesta ordre és d’aplicació a tots els centres i entitats que presten qualsevol dels serveis continguts al Catàleg de Referència aprovat per Acord del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència el 16 de gener de 2013, amb independència de la seva titularitat, com també als seus treballadors i treballadores independentment de quina sigui la naturalesa de la seva relació contractual o administrativa. Als efectes d’allò previst a la present ordre, els centres i entitats de titularitat privada tindran la consideració d’operadors de serveis essencials.

Règim de prestació de serveis:

L’IMSERSO i les comunitats autònomes en els seus àmbits de competència en matèria de serveis socials poden adoptar en matèria de serveis socials les mesures necessàries per a la protecció de les persones, béns i llocs, i pot imposar als treballadors i treballadores dels serveis socials la prestació de serveis extraordinaris, ja sigui en raó de la seva durada o de la seva naturalesa. Les mesures que s'adoptin hauran de contribuir a la correcta prestació dels serveis socials objecte d'aquesta ordre i hauran d'utilitzar de manera racional els recursos humans disponibles. Així mateix, hauran d'atendre als principis de necessitat i proporcionalitat. Aquestes mesures no s'aplicaran a les dones que es trobin en estat de gestació.

Les mesures que s'adoptin podran anar dirigides a l'encomana de funcions diferents de les corresponents a el lloc de treball, categoria o especialitat, si bé preferentment aquestes funcions seran similars o anàlogues a les de el lloc que es ve exercint i tenint en compte la capacitació professional. Així mateix, es podran adoptar mesures de reassignació d'efectius i canvis de centre de treball sempre que no comportin la mobilitat geogràfica del treballador o treballadora.

Tot el personal de serveis socials, independentment que ja estigui prestant els seus serveis a la modalitat de teletreball o altres, haurà d'estar disponible per ser requerit en qualsevol moment per a la prestació de tasques presencials, amb excepció d'aquelles persones que es troben en situació d'aïllament domiciliari per COVID-19. L'anterior afecta també al personal administratiu mínim imprescindible per al desenvolupament dels serveis.

Així mateix, podran adoptar-se les mesures que es considerin necessàries en matèria de jornada de treball i descans, permisos, llicències i vacances i reduccions de jornada.

Mesures excepcionals per a la contracció o reincorporació del personal:

És d'immediata aplicació l'Acord de 20 de març de 2020 de Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, pel qual es modifiquen temporalment els criteris comuns de acreditació per garantir la qualitat dels centres i serveis del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència.

S'autoritza, prèvia valoració per l'autoritat competent de l'oportunitat de la mesura i de la idoneïtat del treballador, a la contractació temporal, a jornada parcial o completa, de personal que es trobi cursant l'últim any dels estudis requerits per a la prestació dels corresponents serveis en els diferents àmbits del sector dels Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència i que, en conseqüència, no es trobi en possessió de el preceptiu títol acadèmic o de l'habilitació professional corresponent.

El personal amb dispensa absoluta d'assistència a el lloc de treball per exercici de funcions sindicals ha de reincorporar de forma temporal per exercir les seves funcions en atenció a la situació generada pel COVID-19.

Correspon a l’IMSERSO i a les autoritats competents de cada comunitat autònoma dictar les resolucions, disposicions i instruccions interpretatives que, en l'esfera específica de la seva actuació, siguin necessàries per garantir l'eficàcia del que disposa aquesta ordre.

Les mesures previstes en la present ordre ministerial seran d’aplicació durant la vigència de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i les seves possibles pròrrogues.

Aquesta ordre produirà efectes el mateix dia de la seva publicació al BOE.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC