• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'acorda la suspensió dels contractes d'obres de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, amb l'objectiu de reduir riscos de propagació del COVID-19
S'acorda la suspensió dels contractes d'obres de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, amb l'objectiu de reduir riscos de propagació del COVID-19


L’Acord GOV/54/2020, de 27 de març, publicat al DOGC número 8098, de 28 de març de 2020, determina suspendre l'execució dels contractes d'obres de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic durant la vigència de l'estat d'alarma establert pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

28/03/2020

Resten exclosos d'aquesta suspensió els contractes d'obres declarats d'emergència, bàsics o estratègics o que tinguin qualificacions anàlogues com essencials o altres, per l'òrgan de contractació, l'execució dels quals es considera necessària per mantenir les condicions de seguretat de les persones, materials i espais públics o per assegurar i garantir les actuacions i mesures de lluita contra la pandèmia del COVID-19.

La suspensió produeix efectes l'endemà de la publicació d'aquest Acord, sense que calgui la notificació al contractista. No obstant la suspensió, el contractista haurà de realitzar les actuacions oportunes que garanteixin la conservació de les obres realitzades i la seguretat d'aquestes.





Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'acord
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC