• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19
Es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19


Es regula un permís retribuït recuperable per a personal laboral per compte aliè, de caràcter obligatori i limitat en el temps entre els dies 30 de març i 9 d'abril (ambdós inclosos), per a tot el personal laboral per compte aliè que presti serveis en empreses o entitats de el sector públic o privat que desenvolupen les activitats no essencials qualificades com a tal l'annex. Queden exceptuades les persones treballadores que tinguin el seu contracte suspès durant el període indicat i aquelles que puguin continuar prestant serveis a distància (Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març, BOE número 87, de 29 de març de 2020)

30/03/2020

Les autoritats competents delegades, en el seu àmbit de competència, podran modificar o especificar, mitjançant les ordres necessàries, les activitats que es veuen afectades pel permís retribuït recuperable preveu aquest article i els seus efectes.

En les disposicions transitòries s'estableixen excepcions puntuals i limitades per a aquelles activitats que es puguin veure perjudicades de manera irremeiable o desproporcionada pel permís que estableix el present reial decret llei i el personal d'activitats de transport que es trobi realitzant un servei en la data d'entrada en vigor d'aquest reial decret llei.

Per la seva banda, en les disposicions addicionals s'estableixen previsions específiques per a empleats públics i personal amb legislació específica pròpia, serveis essencials de l'Administració de Justícia i altres col·lectius.

Els empleats públics de les entitats locals no han d'anar a treballar, excepte comptades excepcions, però han de treballar, tret de comptades excepcions també. És a dir, els empleats públics pertanyents als diferents serveis administratius han de quedar agrupats en alguna de les categories següents, i és tasca de l’entitat local determinar a quina categoria pertany cada empleat públic:

a) els essencials que han de treballar, però no poden fer-ho a distància, i per tant es requereix la seva presència, tot garantint el compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals;

b) els essencials que han de treballar, però que ho poden fer a distància per mitjà del teletreball;

c) els no essencials, que encara que no han d'anar a treballar, poden fer-ho a distància per mitjà del teletreball; i,

d) els no essencials que no han d'anar a treballar i no poden fer-ho a distància, que gaudirien del permís retribuït recuperable que aprova l'RDLL.

Si l’empleat públic ja està teletreballant al seu domicili ha de continuar fent-ho, i no necessita cap permís retribuït recuperable. Per tant, en el cas d’aquests treballadors d’entrada no és important determinar si el servei que presten és essencial o no perquè amb la seva prestació de serveis mitjançant el teletreball ja contribueixen a la finalitat de l'RDL "reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19". Ara bé els alcaldes tenen la obligació de dictar mesures que determinin quin són els serveis essencials en les seves organitzacions, i en aquest sentit han de decretar les mesures organitzatives corresponents, si encara no han pres aquestes mesures des que es va declarar l’estat d’alarma per l'RD 463/2020, de 14 de març,  pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Adjuntem també una nota informativa amb aquells aspectes que poden resultar del més interès pel món local: àmbit subjectiu d'aplicació, regulació del permís retribuït, garanties per a la represa de l'activitat empresarial, continuïtat dels serveis de transport, empleats públics, personal amb legislació específica pròpia, i contractistes i personal de les empreses adjudicatàries de contractes públics.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret-llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC