• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Mesures excepcionals en relació a les sales de vetlla i cerimònies fúnebres per limitar la propagació i el contagi pel COVID-19
Mesures excepcionals en relació a les sales de vetlla i cerimònies fúnebres per limitar la propagació i el contagi pel COVID-19


Aquesta ordre té per objecte establir mesures excepcionals en relació amb les sales de vetlla i cerimònies fúnebres per limitar la propagació i el contagi pel COVID-19. És aplicable a tots els morts que es produeixin a Espanya durant la vigència de l'estat d'alarma (Ordre SND/298/2020, de 29 de març, publicada al BOE número 88, de 30 de març de 2020)

30/03/2020

Es prohibeixen les sales de vetlla en tot tipus d'instal·lacions, públiques o privades, així com en els domicilis particulars.

En el cas de morts per COVID-19, no es podran realitzar pràctiques de tanatoestètica, intervencions de tanatopràxia, ni intervencions per motius religiosos que impliquin procediments invasius en el cadàver.

Es posposarà la celebració de cultes religiosos o cerimònies civils fúnebres fins a la finalització de l'estat d'alarma, sense perjudici de la possibilitat prevista en el paràgraf següent.

La participació en la comitiva per a l'enterrament o comiat per cremació de la persona morta es restringeix a un màxim de tres familiars o persones properes, a més, si és el cas, de ministre de culte o persona assimilada de la confessió respectiva per a la pràctica dels ritus funeraris de comiat del difunt. En tot cas, s'haurà de respectar sempre la distància d'un a dos metres entre ells.

Durant el període de vigència de l'estat d'alarma, els preus dels serveis funeraris no podran ser superiors als preus vigents amb anterioritat al 14 de març de 2020. En el cas de serveis ja abonats a preus superiors l'empresa haurà d'iniciar d'ofici la devolució de la diferència, deixant constància de les actuacions realitzades a aquest efecte en el cas que no pugui dur-se a terme. En aquest cas, l'usuari disposarà de sis mesos des de la data de finalització de l'estat d'alarma per sol·licitar el corresponent reemborsament.

Les empreses de serveis funeraris han de facilitar a l'usuari, amb caràcter previ a la contractació del servei, un pressupost desglossat per cada un dels conceptes inclosos en el mateix i la llista de preus vigent amb anterioritat a el 14 de març de 2020, i tot en el cas que resulti necessari realitzar actuacions específiques com a conseqüència de les defuncions produïts per causa del COVID-19. Respecte dels serveis o productes contractats que no puguin ser gaudits o lliurats a l'usuari a causa de les mesures implementades en virtut de Reial Decret 463/2020 i les seves normatives de desenvolupament, es retornarà al consumidor o usuari dels imports ja abonats corresponents a aquests serveis o productes. L'incompliment de qualsevol de les obligacions establertes en aquest apartat tindrà la consideració d'infracció als efectes del que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

El que preveu aquesta ordre mantindrà la seva vigència fins a la finalització de la declaració de l'estat d'alarma i les pròrrogues de la mateixa.

Aquesta ordre produirà efectes el mateix dia de la publicació al BOE.
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC