• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'estableixen els criteris interpretatius per a l'aplicació del Reial Decret llei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració responsable per facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i de treball
S'estableixen els criteris interpretatius per a l'aplicació del Reial Decret llei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració responsable per facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i de treball


Aquesta ordre (SND/307/2020, de 30 de març, publicada al BOE número 89, de 30 de març) té per objecte especificar activitats excloses de l'àmbit d'aplicació de l’RDLL 10/2020, de 29 de març, així com facilitar un model de declaració responsable en què s'indiqui que la persona treballadora portadora del mateix pot continuar realitzant desplaçaments al seu lloc de treball o de desenvolupament de la seva activitat de representació sindical o empresarial

31/03/2020

L’RD 463/2020, de 14 de març, només afecta els autònoms que presten els seus serveis en activitats suspeses per la declaració de l'estat d'alarma. Per la seva banda, l’RDLL 10/2020, de 29 de març, no és aplicable a les persones treballadores per compte propi.

Les activitats de representació sindical i patronal no estan afectades per les restriccions de mobilitat que conté l’RD 463/2020, de 14 de març, i a l’RDLL 10/2020, de 29 de març, per tal de garantir la assistència i assessorament a persones treballadores i ocupadors.

Les persones treballadores per compte aliè que no hagin d’acollir-se al permís retribuït recuperable que estableix l’RDLL 10/2020 i aquelles altres dedicades a l'activitat de representació sindical o empresarial tindran dret a que l'empresa o entitat ocupadora els expedeixi una declaració responsable reconeixent aquesta circumstància, d'acord amb el model recollit en l'annex d'aquesta ordre.

Aquesta ordre entrarà en vigor el mateix dia de la publicació al BOE i és aplicable durant la vigència del permís retribuït recuperable regulat a l’RDLL 10/2020, de 29 de març.

Cal recordar que a Catalunya els ciutadans disposen del model de "Certificat autoresponsable de desplaçament en el marc de l'estat d'alarma per la crisi sanitària per la COVID-19”, elaborat pel Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, i que es troba disponible on-line a l’enllaç inferior.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
Certificat
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC