• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'estableixen com a serveis essencials determinats centres, serveis i establiments sanitaris
S'estableixen com a serveis essencials determinats centres, serveis i establiments sanitaris


Es determina la relació de centres, serveis i establiments sanitaris que es consideren serveis essencials als efectes que preveu l’RDLL 9/2020, de 27 de març, pel qual s'adopten mesures complementàries, en el àmbit laboral, per pal•liar els efectes derivats de l'COVID-19 i l’RDLL llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19 (Ordre SND/310/2020, de 31 de març, publicada al BOE número 91, d1 d’abril de 2020

01/04/2020

Es determinen com a serveis essencials als efectes que preveu l'article 1 de l’RDLL 9/2020, de 27 de març, els centres, serveis i establiments sanitaris que preveu l'annex.

Es determinen com a serveis essencials els següents centres, serveis i establiments sanitaris que preveu l’RD 1277/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris:

C.1 Hospitals (centres amb internament).

C.2 Proveïdors d'assistència sanitària sense internament enquadrats en alguna de les següents tipologies:

C.2.1 Consultes mèdiques.

C.2.2 Consultes d'altres professionals sanitaris.

C.2.3 Centres d'atenció primària.

C.2.4 Centres polivalents.

C.2.5 Centres especialitzats en el següent detall:

C.2.5.1 Clíniques dentals: davant de situacions d'urgència.

C.2.5.2 Centres de reproducció humana assistida: únicament davant processos programats o ja iniciats.

C.2.5.3 Centres d'interrupció voluntària de l'embaràs.

C.2.5.4 Centres de cirurgia major ambulatòria: davant de situacions d'urgència.

C.2.5.5 Centres de diàlisi.

C.2.5.6 Centres de diagnòstic.

C.2.5.7 Centres mòbils d'assistència sanitària: han de ser considerats com a essencials en tant que el centre sigui considerat com a servei essencial per part de l'autoritat sanitària de la comunitat autònoma on estiguin ubicats.

C.2.5.8 Centres de transfusió.

C.2.5.9 Bancs de teixits.

C.2.5.10 Centres de reconeixement.

C.2.5.11 Centres de salut mental.

C.2.5.90 Altres centres especialitzats: han de ser considerats com a essencials en tant que el centre sigui considerat com a servei essencial per part de l'autoritat sanitària de la comunitat autònoma on estiguin ubicats.

C.2.90 Altres proveïdors d'assistència sanitària sense internament: han de ser considerats com a essencials en la mesura que siguin considerats com a servei essencial per part de l'autoritat sanitària de la comunitat autònoma on estiguin ubicats.

C.3 Serveis sanitaris integrats en una organització no sanitària: han de ser considerats com a essencials en la mesura que el servei se situï en una organització considerada com a essencial o siguin considerats com a essencials per part de l'autoritat sanitària de la comunitat autònoma on estiguin ubicats.

Establiments sanitaris:

E.1 Oficines de farmàcia.

E.2 Farmacioles.

E.3 Òptiques.

E.4 Ortopèdies.

E.5 Establiments d'audiopròtesis.

Des de l'entrada en vigor de la present orde, i fins al 9 d'abril de 2020 inclusivament, els centres, serveis i establiments sanitaris que no hagin estat declarats serveis essencials, hauran de paralitzar tota activitat que impliqui algun tipus de desplaçament. De conformitat amb el que preveu l'apartat vuitè de l'Ordre SND/232/2020, de 15 de març, per la qual s'adopten mesures en matèria de recursos humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID- 19, durant el temps en què per la progressió o afectació de l'epidèmia de COVID-19 no es pugui atendre adequadament l'assistència sanitària de la població amb els mitjans materials i humans adscrits, les comunitats autònomes tindran a la seva disposició els centres i establiments sanitaris privats, inclosos els assenyalats en el paràgraf anterior, així com el seu personal.

Des de l'entrada en vigor de la present ordre, les persones treballadores dels centres, serveis i establiments sanitaris que no figurin a l'annex d'aquesta ordre gaudiran del permís retribuït recuperable, de caràcter obligatori, que preveu l’RDLL 10/2020 , de 29 de març, sempre que compleixin la resta de requisits assenyalats en el reial decret-llei.

Aquesta ordre entrarà en vigor a l'endemà de la seva publicació al BOE.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC