• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19
Mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19


S’adopta un nou paquet de mesures de caràcter social dirigides al suport a treballadors, consumidors, famílies i col·lectius vulnerables i d’altres mesures de diversa naturalesa amb impacte directe en el reforç de l'activitat econòmica i a donar suport a empreses i autònoms. S'inclouen a més d'altres que permeten ajustar el funcionament de l'Administració a les necessitats actuals, escometent mesures en matèria de comptes anuals de les entitats del sector públic, en matèria de disponibilitats líquides i donacions, així com en el finançament atorgat per les entitats territorials. En aquest sentit es concreta la manera de destinar el superàvit de 2019 als efectes que preveu l’art. 3 del RDLL 8/2020 per lluitar contra el COVID 19 (RDLL 11/2020, de 31 de març, publicat al BOE número 91, d’1 d’abril de 2020)

02/04/2020

A destacar especialment el que preveu l’article 20 en relació a la destinació del superàvit de 2019 respecte de les despeses adoptades per fer front al COVID19; la disposició final segona que modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local en relació a les sessions i acords dels òrgans col·legiats dels ens locals; així com la disposició final setena que modifica l'LCSP per establir una excepció a la durada dels contractes de serveis quan concorrin determinades circumstàncies.

L'evolució de la crisi sanitària requereix la prolongació en el temps de les mesures adoptades a l’RDLL 8/2020, i per això es determina expressament la pròrroga de la vigència de totes les mesures adoptades durant el termini d'un mes després de la fi de l'estat d'alarma, reforçant o desenvolupant algunes d'elles per a una major efectivitat.

L’RDLL s'estructura en 3 capítols, 54 articles, 22 disposicions addicionals, 5 disposicions transitòries, 13 disposicions finals i 4 annexos.

Amb caràcter general, les mesures que preveu l’RDLL mantenen la vigència fins a un mes després de la fi de la vigència de la declaració de l'estat d'alarma, però aquelles mesures que preveu l’RDLL que tingui un termini determinat de durada s'hauran de subjectar a aquest.

L’RDLL entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al BOE, a excepció de l'article 37, sobre mesures de restricció a les comunicacions comercials de les entitats que realitzin una activitat de joc regulada en la Llei 13 / 2011, de 27 de maig, de regulació de el joc, que entrarà en vigor als dos dies de l'esmentada publicació.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC