• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
La Comissió Europea orienta sobre l'ús del marc de contractació pública en la situació d'emergència relacionada amb la crisi de la COVID-19
La Comissió Europea orienta sobre l'ús del marc de contractació pública en la situació d'emergència relacionada amb la crisi de la COVID-19


La Comissió Europea ha publicat una guia detallant a quines opcions i flexibilitats es pot recórrer en el marc de contractació pública de la UE per a l'adquisició de subministraments, serveis i obres necessàries per fer front a la crisi, centrant-se especialment en la contractació pública en casos d'extrema urgència, que permet als compradors públics comprar en qüestió de dies, fins i tot d'hores, en cas necessari

03/04/2020

La guia conté una visió general de les possibilitats que tenen els compradors públics d'adquirir ràpidament subministraments i serveis de primera necessitat i, en cas necessari, també infraestructures addicionals.

En concret, es recorda que els poders adjudicadors poden optar per adjudicar els contractes que entren en l'àmbit de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, mitjançant un procediment obert o mitjançant un procediment restringit, i que, en ambdós casos, els terminis de presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació, respectivament, es poden escurçar o bé amb un anunci d'informació prèvia, o bé en cas d'urgència degudament justificada pel poder adjudicador i que faci impracticable el termini aplicable. En aquest sentit, s'assenyala que, per a les situacions d'urgència, la Directiva 2014/24/UE preveu una reducció substancial dels terminis generals, de manera que és possible adjudicar el contracte ràpidament; i s'afegeix que la utilització d'un procediment accelerat obert o restringit s'ajusta als principis d'igualtat de tracte i de transparència i garanteix la competència fins i tot en casos d'urgència.

La Guia també exposa que d'acord amb l'article 32.2.c) de la Directiva 2014/24/UE, els poders adjudicadors poden adjudicar contractes públics per procediment negociat sense publicació "quan, en la mesura que sigui estrictament necessari per raons d'urgència imperiosa resultant de fets que el poder adjudicador no hagi pogut preveure, no puguin respectar-se els terminis dels procediments oberts, restringits o de licitació amb negociació; les circumstàncies al·legades per justificar la urgència imperiosa no hauran de ser en cap cas imputables als poders adjudicadors" i en aquest sentit es recorda que, atès que en aquests casos els poders adjudicadors s'aparten del principi bàsic del Tractat relatiu a la transparència, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) exigeix que el recurs a aquest procediment tingui caràcter excepcional. Per tant, s'assenyala l'obligació dels diferents poders adjudicadors de determinar si es compleixen les condicions per recórrer al procediment negociat sense publicació prèvia esmentat i justificar la seva elecció de recórrer a aquest procediment en un informe individual, en el qual s'han de complir els criteris acumulatius següents: en primer lloc, successos imprevisibles per al poder adjudicador en qüestió; en segon lloc, extrema urgència que fa impossible el compliment dels terminis generals -com aclareix la jurisprudència del TJUE, si s'invoca l'extrema urgència, la necessitat de contractació s'ha de satisfer immediatament-; en tercer lloc, nexe causal entre el succés imprevist i l'extrema urgència; i finalment, ús en la mesura estrictament necessària per cobrir el buit fins que es trobin solucions més estables -com contractes marc de subministrament i serveis adjudicats per mitjà de procediments ordinaris (inclosos els "procediments accelerats").

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la comunicació
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC