• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Delegació de competències de la consellera de Salut en la persona titular de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut
Delegació de competències de la consellera de Salut en la persona titular de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut


Resolució SLT/807/2020, de 2 d’abril, publicada al DOGC número 8103, de 3 d’abril de 2020

03/04/2020

Mitjançant la Resolució SLT/797/2020, d'1 d'abril, publicada al DOGC núm. 8101A, els serveis funeraris han estat declarats serveis de prestació forçosa per l'òrgan competent en matèria de salut i la referida declaració de serveis de prestació forçosa implica l'adopció de qualsevol de les mesures següents: a) La possibilitat d'assignar a cada hospital, centre residencial o altres locals i espais medicalitzats una empresa funerària per a la prestació del servei, quan existeixin raons justificades o la possibilitat de derivació directa a una empresa en concret, de manera que en aquest cas el dret relatiu a la lliure elecció de l'empresa funerària es podrà exercir, si escau, un cop efectuat el trasllat urgent del cadàver al domicili mortuori. b) La determinació d'un preu màxim que s'ha d'oferir a les persones usuàries i que abasti la prestació bàsica imposada legalment, sense perjudici del dret de les persones usuàries de pactar un servei superior amb el preu corresponent. Ambdues mesures (assignació d'empreses funeràries i determinació del preu) es preveu que siguin establertes per l'òrgan competent en matèria de salut, a proposta motivada de l'ens local territorial corresponent.

La present resolució publicada avui delega en la persona titular de la Secretaria de Salut Pública la competència de l'assignació d'empreses funeràries a centres hospitalaris, residencials i altres locals i espais medicalitzats i la determinació d'un preu màxim a oferir a les persones usuàries per la prestació bàsica imposada legalment.

Aquesta resolució entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC