• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Dret a percepció del bo social per part de treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o hagin vist reduïda la seva facturació i modificació del model de sol·licitud del bo social
Dret a percepció del bo social per part de treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o hagin vist reduïda la seva facturació i modificació del model de sol·licitud del bo social


Ordre TED/320/2020, de 3 d’abril, publicada al BOE número 94, de 4 d’abril de 2020

06/04/2020

Terminis d'esmena i comunicació per a l'aplicació del bo social previst en l’art. 28 de l’RDLL 11/2020 (art 1): serà aplicable al bo social atorgat als consumidors vulnerables de la normativa vigent sobre el bo social i, en particular, la recollida en la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, a l’RD 897/2017, de 6 d'octubre, i a l'Ordre ETU/943/2017, de 6 d'octubre. Respecte de la tramitació de les sol·licituds que s'emparen en l’esmentat article 28 de l’RDLL 11/2020, de 31 de març, en el cas que la sol·licitud fora incompleta, en el termini màxim de cinc dies hàbils des de la recepció, el comercialitzador de referència es dirigirà al consumidor indicant la documentació acreditativa que ha d'esmenar.

Una vegada rebuda pel comercialitzador de referència la sol·licitud del consumidor completa acompanyada de la documentació acreditativa, en el termini màxim de cinc dies hàbils, la comercialitzadora de referència, a través de la plataforma informàtica disponible a aquest efecte en la seu electrònica del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, comprovarà les dades i comunicarà mitjançant correu electrònic al consumidor el resultat de la comprovació del compliment dels requisits recollits en els apartats 1 i 2 de l'article 28 per a l'aplicació del bo social, indicant, en el seu cas, la data a partir de la qual procedirà a la seva aplicació. En el cas que el resultat sigui positiu, en aquest termini s'haurà d'haver realitzat el canvi de comercialitzador i la formalització del contracte a Preu Voluntari per al Petit Consumidor. El bo social es reportarà a partir del primer dia del cicle de facturació en el qual tingui lloc la recepció de la sol·licitud completa amb la documentació acreditativa que, en el seu cas, sigui necessària.

Pel que fa a la modificació del model de sol·licitud del bo social per a treballadors autònoms que hagin vist afectada la seva activitat com a conseqüència del COVID-19 establert en l'annex IV de l’RDLL (art. 2 ), l'annex IV de l’RDLL 11/2020 queda modificat en els termes que s'estableixen en l'annex d'aquesta ordre.

Sol·licituds presentades conforme al model que s'estableix en l'annex IV de l’RDLL 11/2020 (DT 2): els comercialitzadors de referència hauran d'adaptar el model que posin a la disposició dels consumidors compresos en l'àmbit d'aplicació de l’art. 28 de l’RDLL 11/2020, a l'entrada en vigor d'aquesta ordre. Tanmateix, es tindran per vàlidament presentades les sol·licituds que s'ajustin al model que es recull a l'annex IV i d'acord amb els requisits de l’art. 28 de l’RDLL 11/2020, sempre que consti autorització expressa per part del titular o, en cas de formar part d'una unitat familiar, de tots els membres de la unitat familiar majors de 14 anys, per a la consulta a les corresponents bases de dades de l'Agència Estatal de l'Administració, o en el cas del País Basc i Navarra, de l'agència foral corresponent, que continguin informació sobre rendes per part del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a partir de les dades introduïdes per la comercialitzadora de referència en l'aplicació implementada en la seu electrònica del Ministeri, sense perjudici de les millores que siguin exigibles per acreditar vàlidament els requisits establerts en l’esmentat article 28.

Els sol·licitants podran remetre el nou model establert en l'annex d'aquesta ordre. Així mateix, els comercialitzadors podran sol·licitar l'esmena de la falta de consentiment en relació amb el model de sol·licitud establert en l'annex IV de l’RDLL 11/2020. En tots dos casos, es considerarà com a data de presentació per a, en el seu cas, la meritació del bo social, la data en la qual es va presentar el model de sol·licitud de l'annex IV de l’RDLL 11/2020, de 31 de març, sempre que la sol·licitud contingués la documentació acreditativa que, en el seu cas, fora necessària.

Aquesta ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al BOE.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC