• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Mesures especials per a l'ús de bioetanol en la fabricació de solucions i gels hidroalcohòlics per a la desinfecció de mans
Mesures especials per a l'ús de bioetanol en la fabricació de solucions i gels hidroalcohòlics per a la desinfecció de mans


S’estableixen mesures especials consistents a fixar unes especificacions per a l'ús de bioetanol, classificats com a biocides TP1, en la producció de solucions i gels hidroalcohòlics per a la desinfecció de mans (Ordre SND/321/2020, de 3 d’abril, publicada al BOE número 94, de 4 d’abril de 2020)

06/04/2020

S'autoritza l'ús de bioetanol en gels i solucions hidroalcohòliques de desinfecció de mans sempre que compleixi les especificacions recollides en l'annex de l’ordre.

El que es preveu en la present ordre serà aplicable fins a la finalització de l'estat d'alarma declarat pe rl’RD 463/2020, de 14 de març, i les seves possibles pròrrogues.

Aquesta ordre produirà efectes el mateix dia la seva publicació al BOE.

S'habilita a la persona titular de la Direcció de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris a modificar l'annex en funció de l'evolució de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC