• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Noves mesures per atendre necessitats urgents de carÓcter social o sanitari en l'Ómbit de la situaciˇ de la crisi sanitÓria ocasionada per la COVID-19
Noves mesures per atendre necessitats urgents de carÓcter social o sanitari en l'Ómbit de la situaciˇ de la crisi sanitÓria ocasionada per la COVID-19


Aquesta Ordre (SND/322/2020, de 3 dĺabril, publicada al BOE n˙mero 95, de 5 dĺabril de 2020) modifica l'Ordre SND/275/2020, de 23 de marš, per la qual s'estableixen mesures complementÓries de carÓcter organitzatiu, aixÝ com de subministrament d'informaciˇ en l'Ómbit dels centres de serveis socials de carÓcter residencial en relaciˇ amb la gestiˇ de la crisi sanitÓria ocasionada per la COVID-19

06/04/2020

També afegeix un apartat 3 a l'apartat segon amb el segŘent tenor:

"3. Les autoritats competents de les comunitats aut˛nomes hauran d'emplenar i remetre al Ministeri de Sanitat la informaciˇ continguda en l'annex, en relaciˇ amb els centres de serveis socials de carÓcter residencial existents en el seu territori. Aquesta informaciˇ serÓ remesa per primera vegada abans del dia 8 d'abril de 2020 i serÓ actualitzada des de llavors cada dimarts i divendres abans de les 21 hores.

A aquest efecte, l'autoritat competent de la comunitat aut˛noma establirÓ la forma i termini en quŔ els titulars dels centres residencials objecte d'aquesta ordre han de remetre la informaciˇ que no es trobi en poder de la comunitat aut˛noma.

L'annex al qual es refereix el parÓgraf primer d'aquest apartat estarÓ disponible en la seu electr˛nica del Ministeri de Sanitat.╗

Es modifica l'apartat tercer, que queda redactat en els segŘents termes:

źTercer. Mesures d'Intervenciˇ.

1. L'autoritat competent de la comunitat aut˛noma haurÓ de prioritzar la identificaciˇ i recerca epidemiol˛gica dels casos per COVID-19 relacionats amb residents, treballadors o visitants dels centres de serveis socials de carÓcter residencial.

2. En particular, l'autoritat competent haurÓ de prioritzar la realitzaciˇ de proves diagn˛stiques dels residents i del personal que presta servei en aquests, aixÝ com la disponibilitat d'equips de protecciˇ individual per a tots dos colĚlectius, almenys quan en els centres residencials es detectin residents classificats en els grups c) o d) de l'apartat segon de l'Ordre SND/265/2020, de 19 de marš, i sense perjudici del carÓcter també prioritari a aquest efecte dels pacients que es troben en centres sanitaris i dels professionals que els atenen.

3. Es faculta a l'autoritat competent de la comunitat aut˛noma en funciˇ de la situaciˇ epidŔmica i assistencial de cada centre residencial o territori concret, i sempre atenent a principis de necessitat i de proporcionalitat, a intervenir els centres residencials objecte d'aquesta ordre.

4. Les mesures d'intervenciˇ que acordi l'autoritat competent podran comportar:

a) L'alta, la baixa, reubicaciˇ i trasllat dels residents a altres centres residencials, amb independŔncia del seu carÓcter p˙blic o privat, quan existeixi justificaciˇ basada en l'a´llament i protecciˇ de cohorts sobre la base del que s'estableix en l'Ordre SND/265/2020, de 19 de marš, aixÝ com quan resulti necessari per a sostenir la continu´tat dels serveis per mancar de recursos humans suficients.

b) L'adopciˇ de les mesures oportunes per a la posada en marxa de nous centres residencials i la modificaciˇ de la capacitat o organitzaciˇ dels existents.

c) En els casos en els quals un centre residencial compti amb pacients classificats en els grups b), c) i d) de l'apartat segon.1 de l'Ordre SND/265/2020, de 19 de marš, la designaciˇ d'un empleat p˙blic per a dirigir i coordinar l'activitat assistencial d'aquests centres.

A aquest efecte, aquest empleat p˙blic disposarÓ dels recursos materials i humans disponibles en el centre residencial intervingut, aixÝ com dels recursos vinculats amb l'activitat sanitÓria assistencial que es presta de manera habitual als residents en aquest, tant en el propi centre residencial com en el sistema de salut corresponent.

En particular, garantirÓ que s'han adoptat les mesures establertes en els apartats segon, tercer, cinquŔ i sisŔ de l'Ordre SND/265/2020, de 19 de marš, sobre la ubicaciˇ i a´llament de pacients, neteja, coordinaciˇ per al diagn˛stic, seguiment i, en el seu cas, derivaciˇ dels residents.

L'expedient que s'obri a aquest efecte per part de l'autoritat competent que ha ordenat la intervenciˇ inclourÓ un informe sobre la situaciˇ inicial, el detall de la intervenciˇ realitzada i la situaciˇ final una vegada realitzada aquesta.

d) La modificaciˇ de l'˙s dels centres residencials objecte d'aquesta Ordre per a la seva utilitzaciˇ com a espais per a ˙s sanitari d'acord amb el que s'estableix en l'apartat novŔ de l'Ordre SNS/232/2020, de 15 de marš, per la qual s'adopten mesures en matŔria de recursos humans i mitjans per a la gestiˇ de la situaciˇ de crisi sanitÓria ocasionada per la COVID-19. Aquesta actuaciˇ serÓ especialment d'aplicaciˇ en els casos en els quals el centre residencial compti amb pacients classificats en el grup d) de l'apartat segon.1 de l'Ordre SND/265/2020, de 19 de marš.

5. L'autoritat competent haurÓ de procedir a la designaciˇ d'empleat p˙blic a la qual es refereix el parÓgraf c) de l'apartat anterior, quan concorri algun dels segŘents suposats:

a) Quan es produeixi un increment no esperat de les defuncions durant l'epidŔmia per COVID-19.

b) En qualsevol de les situacions excepcionals que s'estableixen en l'apartat cinquŔ.

Aquesta designaciˇ haurÓ de realitzar-se en un termini no superior a vint-i-quatre hores des que es produeixi la comunicaciˇ d'alguna de les situacions indicades.╗

Tres. S'incorpora un annex amb el segŘent contingut (vid. Annex de lĺOrdre).ö

El personal que tenia reconeguda la dispensa absoluta d'assistŔncia al lloc de treball per exercir funcions sindicals amb anterioritat a l'aprovaciˇ de l'Ordre SND/295/2020, de 26 de marš, i que s'hagi incorporat com a conseqŘŔncia de l'aprovaciˇ d'aquesta ordre, podrÓ tornar a la seva situaciˇ de dispensa per a l'exercici de funcions sindicals.

Els empleats p˙blics que prestin serveis en els centres de l'IMSERSO hauran d'exercir les tasques necessÓries que temporalment, per causa de la crisi sanitÓria, els siguin encomanades per les comunitats aut˛nomes solĚlicitants o pel INGESA, prŔvia peticiˇ d'aquells i consegŘent resoluciˇ de posada a la disposiciˇ d'aquests, amb independŔncia que el servei sigui prestat en instalĚlacions pr˛pies de l'IMSERSO o en altres diferents. Aquests empleats p˙blics continuaran percebent les retribucions corresponents al seu lloc de treball d'origen, sense perjudici de les garanties que els corresponguin en la seva administraciˇ de procedŔncia.

Aquesta ordre produirÓ efectes el mateix dia de la seva publicaciˇ al BOE.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PR└CTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIË LOCAL
CODI DE R╚GIM LOCAL
FORMACIË
BUTLLET═ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PR└CTIQUES
FOCUS D'INNOVACIË LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE R╚GIM LOCAL
FORMACIË
BUTLLET═ DIGITAL
REVISTA FMC