• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es desenvolupa l'article 34 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer enfront de la COVID-19
Es desenvolupa l'article 34 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer enfront de la COVID-19


L’art 34 d’aquest RDLL permet que les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, que la seva activitat no es trobi suspesa per la declaració de l'estat d'alarma, puguin sol•licitar a la TGSS una moratòria de sis mesos, sense interès, en el pagament de les aportacions empresarials a la cotització a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, quan el període de meritació estigui comprès entre els mesos d'abril i juny de 2020, així com en el pagament de les quotes dels treballadors per compte propi el període de meritació estigui comprès entre els mesos de maig i juliol de 2020 (Ordre ISM/371/2020, BOE 28 d’abril)

28/04/2020

En aquest art. 34 es contenen les normes de procediment aplicables a la tramitació de l'esmentada moratòria, remetent únicament als requisits i condicions per a poder beneficiar-se de la mesura que s'estableixin mitjançant ordre de Ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, previ acord de la Comissió Delegada de Govern per a Assumptes Econòmics. D'acord amb això i a l'objecte d'assegurar l'efectiva aplicació d'aquesta moratòria es dicta la present ordre ministerial, en la qual es determinen les activitats econòmiques que podran acollir-s'hi, d'acord amb la vigent Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE-2009 ).

La moratòria en el pagament de cotitzacions socials resultarà d'aplicació a les empreses i als treballadors per compte propi l'activitat econòmica, entre aquelles que no es troben suspeses en ocasió de l'estat d'alarma declarat pel i que estigui inclosa en els següents codis de la classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE-2009):

119 (Altres conreus no perennes).

129 (Altres conreus perennes).

1812 (Altres activitats d'impressió i arts gràfiques).

2512 (Fabricació de tancaments metàl·lics).

4322 (Fontaneria, instal·lacions de sistemes de calefacció i aire condicionat).

4332 (Instal·lació de fusteria).

4711 (Comerç al detall a establiments no especialitzats, amb predomini de productes alimentaris, begudes i tabac).

4719 (Un altre comerç al detall en establiments no especialitzats).

4724 (Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats).

7311 (Agències de publicitat).

8623 (Activitats odontològiques).

9602 (Perruqueria i altres tractaments de bellesa).

Aquesta ordre entrarà en vigor el dia de la seva publicació al BOE.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC