• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març
Es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març


Queda prorrogat l'estat d'alarma declarat per l’RD 463/2020, de 14 de març. La pròrroga establerta s'estendrà des de les 00.00 hores del dia 10-05- 2020 fins a les 00.00 hores del dia 24-05-2020, i se sotmetrà a les mateixes condicions establertes a l’RD 463/2020, de 14 de març, i en les disposicions que ho modifiquen, apliquen i desenvolupen. L’RD entrarà en vigor el 9 de maig de 2020 (Reial Decret 514/2020, de 8 de maig, publicat al BOE número 129, de 9 de maig)

10/05/2020

Procediment per a la desescalada: art. 3

• En aplicació del Pla per a la desescalada del Ministre de Sanitat, a proposta, en el seu cas, de les CCAA i de les ciutats de Ceuta i Melilla, i a la vista de l'evolució dels indicadors sanitaris, epidemiològics, socials, econòmics i de mobilitat, podrà acordar, en l'àmbit de la seva competència, la progressió de les mesures aplicables en un determinat àmbit territorial, sense perjudici de les habilitacions conferides a la resta d'autoritats delegades competents. La regressió de les mesures fins a les previstes a l’RD 463/2020, de 14 de març, es farà, si escau, seguint el mateix procediment.

• En el marc de les decisions que s'adoptin sobre la progressió de les mesures de desescalada, les persones podran desplaçar-se pel territori de la província, illa o unitat territorial de referència que es determini a l'efecte del procés de desescalada, sense perjudici de les excepcions que justifiquin el desplaçament a una altra part del territori nacional per motius sanitaris, laborals, professionals o empresarials, de retorn al lloc de residència familiar, assistència i cura de majors, dependents o persones amb discapacitat, causa de força major o situació de necessitat o qualsevol altra d'anàloga naturalesa. En tot cas, en qualsevol desplaçament hauran de respectar-se les instruccions dictades per les autoritats sanitàries.

Acords amb les Comunitats Autònomes: art. 4

• En el procés de desescalada de les mesures adoptades com a conseqüència de l'emergència sanitària el Govern podrà acordar conjuntament amb cada CCAA la modificació, ampliació o restricció de les unitats d'actuació i les limitacions respecte a la llibertat de circulació de les persones, de les mesures de contenció i de les d'assegurament de béns, serveis, transports i proveïments, amb la finalitat d'adaptar-les millor a l'evolució de l'emergència sanitària en cada comunitat autònoma.

• En cas d'acord, aquestes mesures seran aplicades per qui ostenti la Presidència de la CA, com a representant ordinari de l'Estat en el territori.

Enclavaments: DA única

• Mentre duri l'emergència sanitària causada per la COVID-19, i als seus efectes, aquells municipis que constitueixen enclavaments rebran el tractament propi de la província que els circumda, sense que sigui obstacle que aquesta pertanyi a CA diferent a la d'aquells.

Modificació de l’RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19: DF 1a

• S'afegeix un nou apartat 1 bis a l'article 7, amb el següent contingut:

Redacció anterior

1. Durant la vigència de l'estat d'alarma, les persones únicament podran circular per les vies o espais d'ús públic per a la realització de les següents activitats, que hauran de realitzar-se individualment, tret que s'acompanyi a persones amb discapacitat, menors, majors, o per una altra causa justificada:

a) Adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat, així com adquisició d'altres productes i prestació de serveis d'acord amb el que s'estableix en l'article 10.

b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.

c) Desplaçament al lloc de treball per a efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial.

d) Retorn al lloc de residència habitual.

e) Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

f) Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances.

g) Per causa de força major o situació de necessitat.

h) Qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa.

Redacció actual

1. Durant la vigència de l'estat d'alarma, les persones únicament podran circular per les vies o espais d'ús públic per a la realització de les següents activitats, que hauran de realitzar-se individualment, tret que s'acompanyi a persones amb discapacitat, menors, majors, o per una altra causa justificada:

a) Adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat, així com adquisició d'altres productes i prestació de serveis d'acord amb el que s'estableix en l'article 10.

b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.

c) Desplaçament al lloc de treball per a efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial.

d) Retorn al lloc de residència habitual.

e) Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

f) Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances.

g) Per causa de força major o situació de necessitat.

h) Qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa.

1 bis. La vigència de l'estat d'alarma no suposarà cap obstacle al desenvolupament i realització de les actuacions electorals precises per al desenvolupament d'eleccions convocades a Parlaments de comunitats autònomes.

• S'afegeix una nova DA 7a setena, amb el següent contingut:

«Disposició addicional setena. Processos electorals.

El Govern, durant la vigència de l'estat d'alarma, disposarà l'oportú perquè el servei públic de correus, els fedataris públics i altres serveis de la seva responsabilitat coadjuvin al millor desenvolupament i realització d'eleccions convocades a Parlaments de Comunitats Autònomes.»

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC