• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Subvencions per implantar programes estratègics i projectes específics dels museus per a l'any 2020
Subvencions per implantar programes estratègics i projectes específics dels museus per a l'any 2020


La Resolució CLT/1031/2020, d'11 de maig, publicada al DOGC número 8134, de 18 de maig, dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la implementació de programes estratègics i de projectes específics dels museus per l'any 2020

18/05/2020

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases generals que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 6 de febrer de 2017, publicat mitjançant la Resolució CLT/232/2017, de 7 de febrer (DOGC núm. 7312, de 20.02.2017), modificades pels acords del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptats en les sessions del 28 de novembre del 2017 (Resolució CLT/2804/2017, de 30 de novembre; DOGC núm. 7511, de 5.12.2017); del 19 de febrer del 2018 (Resolució CLT/373/2018, de 28 de febrer; DOGC núm. 7574, de 8.3.2018), i del 28 de novembre del 2018 (Resolució CLT/2843/2018, de 30 de novembre; DOGC núm. 7766, de 12.12.2018)

b) L'apartat 6 de l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 29 de març de 2019, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit del patrimoni cultural, publicat mitjançant la Resolució CLT/845/2019, de 4 d'abril (DOGC núm. 7850, de 9.4.2019), modificat per l'Acord de 28 d'abril de 2020 del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, publicat mitjançant la Resolució CLT/956/2020, de 6 de maig (DOGC núm. 8130, de 11.5.2020); i, c) La normativa general de subvencions.

La dotació màxima de la convocatòria és de 350.000,00 euros. La dotació màxima es podrà ampliar en funció de les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat pressupostària. En el cas que es produïssin romanents en les dotacions d'algunes de les partides pressupostàries, l'import corresponent es podrà aplicar a la dotació de les altres partides pressupostàries en funció de les sol·licituds admeses.

El període per presentar les sol·licituds és del 19 de maig al 3 de juny del 2020.

Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s'han de fer per mitjans telemàtics, d'acord amb l'Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d'ajuts de concurrència pública, modificada per l'Ordre CLT/47/2014, de 21 de febrer, a través de les plataformes següents: En el cas que la persona sol·licitant sigui una administració pública o una entitat dependent o participada majoritàriament per aquella, domiciliada a Catalunya, a través de l'extranet de les administracions catalanes.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Extranet
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC