• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Creació de l’Institut Obert de Catalunya
Creació de l’Institut Obert de Catalunya


De conformitat amb el mandat de la Llei d'educació, un decret publicat avui al DOGC crea aquest centre públic singular per a la impartició específica dels ensenyaments no universitaris en la modalitat d'educació no presencial, amb la denominació Institut Obert de Catalunya, IOC, i estableix la seva regulació (Decret 57/2020, publicat al DOGC número 8138, de 21 de maig)

21/05/2020

El decret reconeix a aquest centre el marge d'autonomia necessari per desplegar-se en àmbits com el pedagògic, l'organitzatiu i el de gestió de recursos humans i materials. Aquests aspectes s'hauran de veure expressats en el projecte educatiu i en les normes d'organització i funcionament de centre, en consonància amb el projecte de direcció. Les metodologies innovadores, els materials actualitzats i especialment orientats a potenciar l'eficàcia de l'aprenentatge no presencial sota un context col·laboratiu i l'aposta per incentivar la formació permanent entre el professorat, es presenten com elements claus en la definició del seu projecte educatiu. També s'hi han d'identificar els trets més substantius d'uns mecanismes d'avaluació orientats a validar aprenentatges significatius i competencials.

L'Institut Obert de Catalunya és un centre de formació de persones adultes i és específic en el context dels centres que conformen el Servei d'Educació de Catalunya, dins del qual té una especial significació, atès que és el centre per mitjà del qual es vehicula específicament l'oferta educativa del Departament d'Educació en la modalitat no presencial, de manera que el seu àmbit territorial no s'insereix en un entorn geogràfic, demogràfic, socioeconòmic i sociocultural concret dins del territori. Per tot això, el Decret dota l'Institut Obert de Catalunya d'una estructura organitzativa pròpia, diferenciada de la dels centres educatius ordinaris, ajustada a les seves particularitats i necessitats concretes.

D'igual manera, les característiques i el pes específic del centre fonamenten la conveniència d'establir una estructura directiva encapçalada per un director o directora amb les mateixes funcions que li corresponen com a director o directora d'un centre educatiu públic, però alhora amb unes altres de diferenciades que acompanyen la seva singularitat. La idoneïtat, la competència professional, i l'experiència en l'exercici de la direcció de centres, es prenen com els criteris determinants per designar la persona que ha d'ocupar aquest càrrec i alhora s'estableix un procediment singular per a la seva selecció i nomenament.

Per donar resposta a la complexitat que comporten aspectes com la contractació de béns i serveis, la gestió dels comptes en entitats financeres, el seguiment i l'execució del pressupost, o els expedients de pagament del professorat col·laborador, es considera també necessari dotar el centre amb un càrrec unipersonal com el de l'administrador o administradora, amb les peculiaritats que se li reconeixen.

Amb la voluntat de vehicular la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa del centre, es preveu la constitució d'un consell de participació, presidit pel director o directora del centre i amb representació, a banda d'altres membres de l'equip directiu, dels professors de plantilla, dels professors col·laboradors, dels alumnes, del personal d'administració i serveis i de l'administració local.

Per satisfer la necessitat de disposar dels recursos humans suficients per garantir la qualitat del procés d'ensenyament i aprenentatge, sense que, tanmateix, se sobredimensioni la plantilla docent, es regula la figura del professorat col·laborador, que constitueix una peça clau en la impartició dels ensenyaments no presencials. El professorat col·laborador no forma part de la plantilla docent de l'Institut Obert de Catalunya, sinó de la d'altres centres educatius del Departament d'Educació, i és seleccionat per mitjà d'una convocatòria pública per impartir docència en aquell centre durant un període de temps determinat.

Finalment, d'acord amb el Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents, i a fi de facilitar l'alternança del professorat de plantilla, el personal seleccionat en el concurs específic per a la provisió de llocs de treball de l'Institut Obert de Catalunya s'adscriu provisionalment al centre per períodes de quatre cursos acadèmics.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el decret
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC