• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es crea el Grup Treball Catalunya 2022
Es crea el Grup Treball Catalunya 2022


Es crea el Grup de Treball Catalunya 2022, com a òrgan col•legiat assessor del president de la Generalitat i del Govern per tal d'analitzar els possibles escenaris en què es pot trobar Catalunya en el context global posterior a la crisi de la COVID-19. El Grup de Treball Catalunya 2022 s'adscriu al Departament de la Presidència, el qual li dona suport material i tècnic i li presta els recursos humans necessaris per a l'execució de les seves funcions (Acord GOV/69/2020, de 2 de juny, publicat al DOGC número 8146, de 3 de juny de 2020)

03/06/2020

Corresponen al Grup de Treball Catalunya 2022, l'anàlisi dels escenaris de la situació econòmica i social generada per la pandèmia de la COVID-19 a partir de l'any 2022, per tal de proposar al president i al Govern de la Generalitat els àmbits cabdals per al futur del país i elaborar un informe que identifiqui els riscos, les oportunitats i les propostes d'acció.

El Grup de Treball Catalunya 2022 ha de comunicar a la Comissió per a l'elaboració del Pla per a la reactivació econòmica i protecció social com a conseqüència de la crisi de la COVID-19 (CORECO) els resultats de les deliberacions o recomanacions que afectin el desenvolupament de les funcions d'aquesta comissió.

El Grup de Treball Catalunya 2022 té la següent composició:

a) La presidència, que correspon al president/a de la Generalitat de Catalunya.

b) La vicepresidència, que correspon al vicepresident/a de la Generalitat de Catalunya.

c) Un mínim de vint i un màxim de trenta-cinc vocals, persones de reconegut prestigi en les diferents disciplines vinculades als àmbits acadèmic, professional i sectorial del país, nomenades pel president/a de la Generalitat.

d) La persona titular del Departament de la Presidència, actua com a vocal.

El Grup de Treball Catalunya 2022 tindrà una durada en el temps fins al lliurament al president i al Govern de la Generalitat de Catalunya de l'informe esmentat al punt 2.1 de l’Acord del Govern.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'acord
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC