• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Regulació del treball a distància
Regulació del treball a distància


El Reial Decret Llei 28/2020, de 22 de setembre, publicat al BOE número 253, de 23 de setembre, regula el treball a distància. L’RDLL s'estructura en quatre capítols, vint-i-dos articles, set disposicions addicionals, quatre disposicions transitòries i catorze disposicions finals, acompanyant-se d'un annex. La totalitat dels capítols de la norma, així com les disposicions addicionals primera i segona, les disposicions transitòries primera, segona i tercera, i les disposicions finals primera, segona i tercera provenen de l'Acord sobre Treball a Distància

23/09/2020

L'FMC ha elaborat una nota informativa detallant quins són els aspectes més destacats per als governs locals del reial decret-llei que regula el treball a distància (adjuntem al final) 

• El capítol II s'ocupa de l'acord de treball a distància, de les obligacions formals vinculades a aquest, subratllant el seu caràcter voluntari per a totes dues parts, l'adopció expressa d'un acord escrit amb un contingut mínim, ja de manera inicial o ja sobrevinguda, la no afectació a l'estatus laboral de la persona treballadora, l'exercici de la reversibilitat, el caràcter acordat de les modificacions de l'acord i l'ordenació de les prioritats d'accés, així com la remissió a la negociació col·lectiva en el procediment i criteris que han de seguir-se, havent-se d'evitar la perpetuació de rols de gènere i fomentant la coresponsabilitat entre dones i homes.

• El capítol III desenvolupa la igualtat de drets proclamada en el capítol I, mitjançant l'esment de les especials precaucions a tenir en compte respecte dels drets laborals, quan siguin predicables en relació amb les persones que duen a terme treball a distància, estructurant-se entorn de les següents seccions: drets vinculats a la carrera professional, drets relatius a la dotació i manteniment de mitjans i a l'abonament i compensació de despeses, drets amb repercussió en el temps de treball, dret a la prevenció de riscos laborals, drets relacionats amb l'ús de mitjans digitals i els drets col·lectius de les persones que treballen a distància.

• El capítol IV es refereix de manera específica a les facultats d'organització, direcció i control empresarial en el treball a distància, incloent la protecció de dades i seguretat de la informació, el compliment per la persona treballadora de les seves obligacions i deures laborals i les instruccions necessàries per preservar a l'empresa enfront de possibles bretxes de seguretat.

• Les DA 1a i 2a provenen de l'Acord sobre treball a distància, es refereixen de manera respectiva al treball a distància en la negociació col·lectiva i la regulació del treball a distància per al personal laboral al servei de les Administracions Públiques. Establint que, l’RDLL no serà aplicable al personal laboral al servei de les Administracions Públiques, que es regirà en aquesta matèria per la seva normativa específica.

• La DA 3a preveu la pròrroga de l’art. 6 de l’RDLL 8/2020, de 17 de març, en el qual es regula el Pla MECUIDA, que romandrà vigent fins al 31-01- 2021, de conformitat amb el que es disposa en la DF 10a de l’RDLL 8/2020, de 17 de març, i en l'art. 15 de l’RDLL 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l'economia i l'ocupació.

• La DA 4a confereix la consideració com a contingència professional derivada d'accident de treball a les malalties patides pel personal que presta servei en centres sanitaris o soci-sanitaris a conseqüència del contagi del virus SARS-CoV2 durant l'estat d'alarma.

• La DA 5a es refereix als convenis de col·laboració entre les entitats gestores de la Seguretat Social, les comunitats autònomes i l'Institut Nacional de Gestió Sanitària per al control i seguiment de la incapacitat temporal.

• La DA 6a regula el règim fiscal aplicable a la final de la «UEFA Women’s Champions League 2020».

• La DA 7a regula el tipus impositiu aplicable de l’IVA de lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de béns necessaris per a combatre els efectes del COVID-19.

• La DT1a prové de l'Acord sobre treball a distància, de la norma té un doble objectiu. D'una banda, garantir que aquest RDLL no pugui instrumentalitzar-se per minvar drets reconeguts a les persones treballadores que prestessin serveis a distància amb anterioritat a la seva entrada en vigor. I, per un altre, cobrir els possibles buits reguladors respectes de les relacions laborals que ja es prestessin conforme a aquesta modalitat amb caràcter previ.

• Les DT 2a i 3a, que també provenen de l'Acord de treball a distància, preveuen, respectivament, un règim transitori respecte del personal laboral de les AAPP i el règim transitori del treball a distància adoptat amb caràcter excepcional per aplicació de l’art. 5 de l’RDLL 8/2020, de 17 de març. Més concretament estableix que, fins que s'aprovi la normativa prevista a la DA 2a del DLL, es mantindrà en vigor per al personal laboral al servei de les AAPP el que es preveu per l’art. 13 del TRLET.

• La DT 4a estableix el règim aplicable als procediments per al reconeixement de l'ingrés mínim vital iniciats abans de l'entrada en vigor de l’RDLL en els quals no s'hagi dictat resolució expressa.

Les DF 1a i 3a recullen les modificacions legislatives derivades de l'Acord Sobre Treball a Distància. Així la DF1a modifica l'apartat 1 de l’art. 7 del TRLISOS a l'efecte d'especificar la infracció referida a l'incompliment de l'obligació de formalitzar l'acord de treball a distància en els termes i amb els requisits previstos a l’RDLL o el conveni col·lectiu aplicable. I a la DF 3a s'introdueixen en el text de l'Estatut dels Treballadors modificacions en els arts. 13, 23.1 a) i 37.8 d'aquesta norma legal.

• La DF 2a estableix un procediment judicial especial, mitjançant la introducció d'un nou article, el 138 bis de l’LRJS aplicable a les reclamacions relacionades amb dret d'accés, reversió i modificació del treball a distància.

• A la DF 4a es modifica l’art. 54 de l’LGP per incloure entre els crèdits considerats ampliables, els destinats al sistema de protecció per cessament d'activitat.

• La DF 5a incorpora una mesura sobre l'acreditació de la identitat per a obtenir certificats electrònics, mitjançant la modificació de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.

• Les DF 6a i 7a aborden la modificació puntual de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc i de la Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència, respectivament.

• La DF 8a modifica la Llei 38/2015, de 29 de setembre, del sector ferroviari.

• A la DF 9a, s'inclou una modificació específica de l’LPACAP, a l'efecte d'ampliar el termini d'entrada en vigor de les previsions de la DF 7a de la referida norma, quant al registre electrònic d'apoderaments, el registre electrònic, el registre d'empleats públics habilitats, el punt d'accés general electrònic de l'Administració i l'arxiu electrònic; davant la dificultat de concloure els processos d'adaptació necessaris abans del 2 d'octubre de 2020, que és el termini fixat actualment, s'amplia fins al 02-04- 2021, data a partir de la qual produiran efectes les previsions sobre aquestes matèries.

• La DF 10a modifica l’art. 5 de l’RDLL 6/2020, de 10 de març, referit a la consideració excepcional com a situació assimilada a accident de treball dels períodes d'aïllament, contagi o restricció en les sortides del municipi on tinguin el domicili o el seu centre de treball les persones treballadores a conseqüència del virus COVID-19.

• La DF 11a modifica els apartats 1 i 2 de l’art. 7 de l’RDLL 20/2020, de 29 de maig, pel qual s'estableix l'ingrés mínim vital, en relació als requisits d’accés.

• La DF 12a modifica els arts. 44, 46, 47, i DA 1a de l’RDLL 25/2020, de 3 de juliol, en la part que regula el programa d'ajudes a l'adquisició de vehicles per a la renovació del parc circulant, amb criteris de sostenibilitat i socials, el Programa RENOVE, amb la finalitat d'aclarir el procediment de pagament, realitzar determinades modificacions en matèria pressupostària, i habilitar a l'entitat col·laboradora que gestioni el programa a distribuir els fons als beneficiaris.

• La DF 13a estableix el títol competencial.

• I, la DF 14a assenyala la data d’entrada en vigor de l’RDLL. Establint que entrarà en vigor als 20 dies de la seva publicació al BOE, és a dir el 13-10-2020. Sense perjudici del que s'estableix en la seva DA 7a. Si bé les DA 3a, 4a, 5a, 8a, 9a, 10a, i 11a, 12a entraran en vigor el mateix dia de la seva publicació al BOE, és a dir el 23-09-2020.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret-llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC