• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'adopten mesures organitzatives per a l'execució de l'estratègia de vacunació a Catalunya enfront de la COVID-19 i es modifica l'article 2 del Decret llei 12/2020, de 10 d'abril
S'adopten mesures organitzatives per a l'execució de l'estratègia de vacunació a Catalunya enfront de la COVID-19 i es modifica l'article 2 del Decret llei 12/2020, de 10 d'abril


Decret Llei 8/2021, de 16 de febrer, publicat al DOGC número 8343, de 17 de febrer

22/02/2021

L'estratègia de vacunació enfront de la COVID-19 a Catalunya determina, d'acord amb criteris de priorització clínica i de salut pública, els col·lectius inclosos en els grups poblacions a vacunar en cada moment i l'organització i l'operativa vacunal a seguir en cada cas. Es troba subjecta a revisió i actualització continua en funció que es vagin autoritzant noves vacunes, es vagi ampliant el coneixement i el context de la pandèmia vagi canviant. En execució d'aquesta estratègia, el Departament de Salut ha de garantir l'accés a la vacunació de les persones que pertanyin als diferents grups poblacionals, partint del seu caràcter voluntari, en el moment corresponent. Aquesta prestació de salut pública determina per al seu responsable la necessitat d'identificar aquestes persones i de contactar-hi. Per això, el Departament de Salut ha de disposar, organitzades segons els grups de població definits a l'estratègia de vacunació enfront de la COVID-19 a Catalunya, d'aquelles dades de caràcter personal necessàries per identificar les persones integrants dels grups a vacunar i poder contactar-hi per informar-les sobre l'accés a aquesta prestació i l'operativa vacunal establerta en cada cas.

En aquest sentit, a l’art.1 s'estableix l'obligació de facilitar al Departament de Salut les dades necessàries per a la identificació i contacte de les persones integrants de cada grup de vacunació. Es tracta de dades identificatives, de contacte, d'edat, de caràcter professional o de salut. Aquesta obligació es destina al conjunt de les administracions públiques i les entitats que en depenen, així com a qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, ubicada o que dugui a terme la seva activitat a Catalunya.

El decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC, és a dir el 17 de febrer de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el decret llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC