• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Mesures complementàries, en l'àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats de la COVID-19
Mesures complementàries, en l'àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats de la COVID-19


Llei 3/2021, de 12 d'abril, publicada al BOE número 88, de 13 d’abril de 2021

13/04/2021

La llei té diversos objectius, d’una banda la llei establir instruments tendents a garantir l'aplicació efectiva dels serveis que resulten essencials en les circumstàncies actuals, a fi de donar una resposta adequada a les necessitats d'atenció sanitària i social, que concorren. I d’altra banda, complementa i detallar algunes de les mesures previstes, pel que fa a la tramitació dels ERTO, previstes en l’RDLL 8/2020, de 17 de març, concretant el procediment de reconeixement de la prestació contributiva per desocupació, per a totes les persones afectades per procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada basats en les causes previstes en els articles 22 i 23 de l'esmentat reial decret llei, i també contempla una altra sèrie de mesures, en l'àmbit laboral, destinades a pal·liar els efectes de la crisi de la COVID-19, sobre les persones treballadores.

La llei s'estructura en cinc articles, quatre disposicions addicionals i dues disposicions finals:

L’art. 1 preveu que, durant la vigència de l’estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues, els centres, serveis i establiments sanitaris, com a hospitals o ambulatoris, i els centres socials de majors, persones dependents o persones amb discapacitat, com a residències i centres de dia, ja siguin de titularitat pública o privada, o qualsevol que sigui el seu règim de gestió, que determinin el Ministeri de Sanitat o el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, com a serveis essencials, no puguin tramitar ERTO.

L’art. 2 preveu mesures extraordinàries per la protecció de l’ocupació, establint que els arts. 22 i 23 de l’RDLL 8/2020, de 17 de març, no puguin ser utilitzades per extingir un contracte ni per acomiadar a cap treballador. Cal tenir present en tot cas, que segons la DF 2 de la mateixa llei aquesta mesura només restarà vigent fins al 31 de maig de 2021.

L’art. 3 estableix mesures extraordinàries que desenvolupen l’art. 25 de l’RDLL 8/2020, de 17 de març, per a agilitar la tramitació i abonament de prestacions per desocupació.

L’art. 4 preveu una mesura extraordinària aplicable a les societats cooperatives per a l'adopció d'acords en els procediments de suspensió total i/o parcial en els termes previstos en els articles 22 i 23 de l’RDLL 8/2020, de 17 de març. Així, es preveu, per al cas de les societats cooperatives que, quan per falta de mitjans adequats o suficients, l'Assemblea General de les mateixes no pugui ser convocada per a la seva celebració a través de mitjans virtuals, el Consell Rector pugui assumir la competència per a aprovar la suspensió total o parcial de la prestació de treball de les seves sòcies i socis i emetre la corresponent certificació per a la seva tramitació, en els termes previstos en els articles 22 i 23 de l’RDLL 8/2020, de 17 de març.

L’art. 5 preveu Interrupció del còmput de la durada màxima dels contractes temporals. És a dir, la suspensió dels contractes temporals, inclosos els formatius, de relleu i interinitat, per les causes previstes en els arts. 22 i 23 de l’RDLL 8/2020, de 17 de març, suposarà la interrupció del còmput, tant de la durada d'aquests contractes, com dels períodes de referència equivalents al període suspès, en cadascuna d'aquestes modalitats contractuals, respecte de les persones treballadores afectades per aquestes. Cal tenir present en tot cas, que segons la DF 2 de la mateixa llei aquesta mesura només restarà vigent fins al 31 de maig de 2021.

• La DA 1a preveu una limitació de la durada dels ERTO de l’art. 22 de l’RDLL 8/2020, de 17 de març, que no podrà estendre's més enllà del període en què es mantingui la situació extraordinària derivada de la COVID-19, entenent-se, per tant, que la seva durada màxima serà la de l'estat d'alarma. Aquesta limitació resultarà aplicable tant en aquells expedients respecte dels quals recaigui resolució expressa com als que siguin resolts per silenci administratiu, amb independència del contingut de la sol·licitud empresarial concreta.

• La DA 2a regula el règim sancionador i reintegrament de prestacions indegudes. Així preveu que les sol·licituds presentades per l'empresa que continguessin falsedats o incorreccions en les dades facilitades donaran lloc a les sancions corresponents, sent sancionables, igualment, conforme al que es preveu en aquesta norma, la conducta de l'empresa consistent a sol·licitar mesures, en relació a l'ocupació que no resultessin necessàries o no tinguessin connexió suficient amb la causa que les origina, sempre que donin lloc a la generació o percepció de prestacions indegudes.

• La DA 3a inclou una modificació de l’RDLL 8/2020, de 17 de març, amb la finalitat de determinar que les mesures extraordinàries en matèria de cotitzacions i protecció per desocupació previstes en els arts 24 i 25, que seran aplicable als afectats pels procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada comunicats, autoritzats o iniciats, amb anterioritat a l'entrada en vigor de l’RDLL i sempre que derivin directament de la COVID-19.

• La DA 4a estableix el deure de col·laboració de l'entitat gestora de les prestacions per desocupació amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social, havent-li de notificar els supòsits en els quals apreciés indicis de frau per a l'obtenció de les prestacions per desocupació.

• La DF 1a preveu una modificació de l’art. 16 de l’RDLL 7/2020, de 12 de març, relatiu a la contractació, a fi d'ampliar la tramitació d'emergència per a la contractació de tota mena de béns o serveis que precisi l'Administració General de l'Estat per a l'execució de qualssevol mesures per a fer front a la COVID-19, previst en aquest, a tot el sector públic. Així mateix, es preveu la possibilitat que el deslliurament dels fons necessaris per a fer front a les despeses que genera l'adopció de mesures per a la protecció de la salut de les persones enfront de la COVID-19 pugui realitzar-se a justificar, si resultés necessari. D'altra banda, aquest article també es modifica amb la finalitat de completar-ho i de fer més efectiva la contractació, els deslliuraments de fons, així com els pagaments, en l'àmbit de l'Administració en l'exterior per a facilitar les mesures que s'adoptin per la mateixa enfront de la COVID-19. Tot això, complint els requisits formals prevists en aquest reial decret llei. Finalment, també s'exclou de la facturació electrònica les factures emeses per proveïdors no nacionals radicats en l'exterior que corresponguin a expedients de contractació. Totes aquestes mesures tracten de millorar i fer més eficaç la tramitació de la contractació per part de l'Administració en l'exterior, facilitant el comerç exterior en un marc de circumstàncies excepcionals que s'estan vivint en l'actualitat a conseqüència de la COVID-19.

Pel que fa a la seva entrada en vigor, la DF 2a estableix que entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al BOE, és a dir el 13 d’abril, i que els arts. 2 i 5 mantindran la seva vigència fins al 31 de maig de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC