• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no prestin serveis essencials amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la COVID-19
Es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no prestin serveis essencials amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la COVID-19


Amb la finalitat de limitar al màxim la mobilitat, a excepció de persones treballadores de determinats sectors per estrictes raons de necessitat, el Govern va aprovar el RDLL 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no prestin serveis essencials amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19, que després de la seva convalidació pel Congrés dels Diputats ha estat tramitat ara com a projecte de llei (Llei 4/2021, de 12 d'abril, publicada al BOE número 88, de 13 d’abril)

13/04/2021

Per tant, aquesta llei regula un permís retribuït recuperable per a personal laboral per compte d'altri, de caràcter obligatori i limitat en el temps entre els dies 30 de març i 9 d'abril (tots dos inclosos) de 2020, per a tot el personal laboral per compte d'altri que presti serveis en empreses o entitats del sector públic o privat que desenvolupen les activitats no essencials qualificades com a tal en l'annex. Queden exceptuats de l'aplicació de la present llei les persones treballadores que tinguin el seu contracte suspès durant el període indicat i aquelles que puguin continuar prestant serveis a distància.

S'estableix la possibilitat que les autoritats competents delegades, en el seu àmbit de competència, puguin modificar o especificar, mitjançant les ordres necessàries, les activitats que es veuen afectades pel permís retribuït recuperable previst en aquest article i els seus efectes.

En les disposicions transitòries s'estableixen excepcions puntuals i limitades per a (i) aquelles activitats que puguin veure's perjudicades de manera irremeiable o desproporcionada pel permís establert en la present llei i (ii) el personal d'activitats de transport que es trobi realitzant un servei en la data d'entrada en vigor d'aquesta llei.

Per part seva, en les disposicions addicionals s'estableixen previsions específiques per a empleats públics i personal amb legislació específica pròpia, serveis essencials de l'Administració de Justícia i altres col·lectius.

Concretament i pel que fa als empleats públics, la DA 1a, estableix que serà el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública i els competents en les comunitats autònomes i entitats locals queden habilitats per a dictar les instruccions i resolucions que siguin necessàries per regular la prestació de serveis dels empleats públics inclosos en l'àmbit d'aplicació del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, a fi de mantenir el funcionament dels serveis públics que es considerin essencials.

D’altra banda, segons la DA 4a, podran continuar les activitats no incloses en l'annex que hagin estat objecte de contractació a través del procediment establert en l'article 120 LCSP (tramitació d’emergència).

Pel que fa al personal d'empreses adjudicatàries de contractes del sector públic (DF 5a), el permís retribuït recuperable regulat en la llei no resultarà d'aplicació a les persones treballadores de les empreses adjudicatàries de contractes d'obres, serveis i subministraments del sector públic que siguin indispensables per al manteniment i seguretat dels edificis i l'adequada prestació dels serveis públics, inclosa la prestació dels mateixos de forma no presencial, tot això sense perjudici del que s'estableix en l’art. 34 del RDLL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

La llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el BOE, és a dir, el 13 d’abril de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC