• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Canvis en les mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i en l’RDLL 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per fer front a l'impacte de la COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge
Canvis en les mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i en l’RDLL 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per fer front a l'impacte de la COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge


Reial Decret Llei 13/2021, de 24 de juny, publicat al BOE número 151, de 25 de juny

28/06/2021

Els canvis que introdueix aquest reial decret llei afecten, principalment, a l'eliminació de l'ús obligatori de màscares en la via pública i en espais a l'aire lliure, Per això mitjançant aquest reial decret llei es procedeix a modificar l'article 6 de la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per a fer efectiva la mesura contemplada. Es manté, no obstant això, l'obligatorietat de l'ús de la màscara a l'aire lliure, quan es produeixin aglomeracions i no es pugui mantenir una distància mínima de 1,5 metres de distància entre persones, excepte grups de convivents. També continua sent obligatori l'ús de màscara en els mitjans de transport públic, especificant-se que això inclou andanes i estacions de viatgers i telefèrics. Tanmateix, deixa de ser obligatori l'ús de màscara per als passatgers de vaixells i embarcacions, quan es trobin en els espais exteriors de la nau i es pugui mantenir la distància de seguretat de 1,5 metres. Es regula, a més, l'ús de màscara en els esdeveniments multitudinaris a l'aire lliure, de manera que serà obligatòria quan els assistents estiguin drets o si estan asseguts, quan no es pugui mantenir 1,5 metres de distància entre persones, excepte grups de convivents.

S'atén així mateix les especials circumstàncies de l'àmbit penitenciari. En les institucions penitenciàries, és necessari que la regulació de l'ús de la màscara s'adapti a les particularitats dels centres penitenciaris i de la seva organització, així com a les necessitats de la població reclusa i dels empleats d'aquestes institucions. Per això, les decisions en aquesta matèria s'atribueixen a l'autoritat penitenciària competent.

Al costat de les esmentades mesures, l'article 6 del Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per a fer front a l'impacte de la COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge, estableix restriccions d'accés a les terminals dels aeroports de manera indefinida. L'evolució de la pandèmia i l'avanç de la vacunació i protecció de la població contra ella, aconsellen establir un procediment per a l'adequació d'aquestes restriccions a les necessitats de salut pública, en atenció al nivell de protecció aconseguit per la ciutadania, i amb vista a contribuir a la recuperació de l'activitat econòmica i la gradual volta a la normalitat, en particular de cara a la reactivació del turisme. Per això, mitjançant el present reial decret llei, es modifica l'article 6 del citat Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, addicionant un apartat 3 a aquest, amb la finalitat de recollir la possibilitat que, mitjançant Acord del Consell de Ministres, a proposta dels Ministres de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i de Sanitat, es puguin modifiquen les limitacions d'accés als edificis terminals dels aeroports d'interès general, en atenció a l'evolució de la pandèmia.

Aquest RDLL entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació al BOE, és a dir, el 26 de juny de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret-llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC