• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya
Es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya


Mitjançant aquesta Resolució SLT/2751/2021, de 9 de setembre, publicada al DOGC número 8499, de 10 de setembre, es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya adoptades per la Resolució SLT/2704/2021, de 2 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, en els termes indicats en la present resolució

10/09/2021

Aquestes mesures, mentre estigui vigent aquesta resolució o, si escau, la resolució que n'estableixi la pròrroga, deixen sense efecte, en tot allò que s'hi oposin, les establertes a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

Les mesures que conté aquesta resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial.

La pròrroga i modificació de les mesures especials en matèria de salut pública queden regulades en els següents apartats de la present resolució: desplaçaments personals (apartat segon), horaris de tancament (apartat tercer), mesures de prevenció i higiene en centres de treball (apartat quart), reunions i/o trobades familiars de caràcter social (apartat cinquè de la Resolució), ús de mascareta (apartat sisè), empreses de serveis i comerç minorista (apartat setè), actes religiosos i cerimònies civils (apartat vuitè), ús del transport públic (apartat novè), activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives i esportives i assemblees d’entitats (apartat desè), activitats relaciones amb el joc (apartat onzè), activitats d’hostaleria i restauració (apartat dotzè), activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts) (apartat tretzè), activitats docents universitàries (apartat catorzè), altres activitats formatives (apartat cinquè), equipaments cívics (apartat setzè), congressos, convencions, fires comercials i festes majors (apartat dissetè), activitats populars i tradicionals (apartat divuitè), activitats recreatives musicals (apartat dinovè), consum de tabac i assimilats (apartat vintè), actuacions policials (apartat vint-i-unè), inspecció i règim sancionador (apartat vint-i-dos), mesures de coordinació i seguiment policial (apartat vint-i-tres).

La durada de les mesures s'estableix per 7 dies, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que conté aquesta resolució.

Aquesta resolució entra en vigor a les 00:00 hores del dia 10 de setembre de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC