• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Calendari i règim del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics
Calendari i règim del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics


Resolució EDU/30443/2021, de 6 d’octubre, publicada al DOGC número 8521, de 13 d’octubre de 2021

13/10/2021

S’acorda establir el calendari del procés electoral per renovar la meitat dels membres representants del professorat, de l'alumnat, i dels pares i mares o tutors d'alumnes dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics i, en el cas en què la plaça sigui vacant o hagi de quedar vacant per qualsevol motiu, la del representant del personal d'administració i serveis, així com la del personal d'atenció educativa complementària, en els centres d'educació especial i en els centres ordinaris amb unitats específiques d'educació especial, d'acord amb el procediment de l'annex.

El procés electoral en els centres públics i privats sostinguts amb fons públics s'ha de desenvolupar d'acord amb el Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia de centres educatius, i s'ha d'ajustar, en tots els centres, al calendari següent:

Inici del procés: a partir del dia 2 de novembre de 2021.

Constitució de les meses electorals: abans del dia 11 de novembre de 2021.

Votacions: entre els dies 22 i 26 de novembre de 2021, ambdós inclosos.

Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: no més tard del dia 20 de desembre de 2021.

La previsió que s'estableix en aquest calendari podrà ser revisat en funció de l'evolució de l'actual situació de pandèmia i d'acord amb les recomanacions del comitè tècnic del PROCICAT.

La direcció del centre públic i la titularitat del centre privat concertat han d'informar de les dades de participació dels diferents sectors convocats tan bon punt s'hagin celebrat les eleccions i no més tard del 15 de desembre de 2021. A aquest efecte, el Departament d'Educació posarà al servei dels centres una aplicació informàtica de suport.

No més tard del 22 de desembre de 2021 han d'informar de la constitució del consell escolar a la mateixa aplicació informàtica de suport. Els serveis territorials corresponents, o el Consorci d'Educació de Barcelona, podran requerir, si s'escau, còpia autenticada de l'acta de constitució del consell escolar resultant del procés electoral.

Els centres públics i privats sostinguts amb fons públics que no disposin de cap previsió específica en el reglament del consell escolar, que s'integra en les normes d'organització i funcionament del centre, d'acord amb el Decret 102/2010, de 3 d'agost, poden acordar ajustar la seva actuació al procés electoral que estableix aquesta Resolució, i que consta a l'annex.

Els centres púbics i privats sostinguts amb fons públics han de donar publicitat, amb l'antelació suficient, de la planificació general del procés electoral, i han de garantir que les dates i els horaris dels diversos actes electorals previstos permetin la participació de tots els membres dels sectors afectats.

Facultar la Direcció General de Centres Públics, la Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats i la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa per tal que, en l'àmbit de les seves respectives competències, adoptin les mesures necessàries per a l'execució d'aquesta Resolució.

Deixar sense efecte la Resolució ENS/2160/2014, de 16 de setembre, per la qual s'estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC