• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Reunió ordinària del Comitè Executiu
Reunió ordinària del Comitè Executiu


Ahir a la tarda la Federació de Municipis de Catalunya va celebrar una sessió ordinària del seu Comitè Executiu, en la que es va aprovar la celebració de la 32a Assemblea general de l’FMC el proper dissabte 13 de novembre, a Vilanova i la Geltrú, coincidint amb el 40è aniversari de l’entitat, que va ser fundada el mes de novembre de l’any 1981, per 177 ajuntaments

En la reunió també es va aprovar la signatura d’un acord marc entre l’FMC i Cohabitac per al foment de la provisió d’habitatges destinats a lloguer assequible sobre solars i finques municipals provinents del patrimoni municipal del sòl i l’habitatge o de sòls dotacionals


26/10/2021

Com és habitual a cada reunió del Comitè Executiu, es va iniciar la sessió amb l’aprovació de l’acta de la sessió anterior ordinària del Comitè Executiu celebrada el passat 27 de setembre de 2021.

Es va informar als assistents del nomenament de diferents representants de l’FMC a les comissions mixtes i òrgans de participació i col·laboració amb la Generalitat de Catalunya. Concretament, a la Comissió de Seguiment i Comitè Tècnic de Protocol per a la protecció de víctimes de tràfic d’éssers humans àmbit de Catalunya; la Junta Consultiva de Contractació Administrativa; el Patronat ESMUC; el Consell Nacional de Dones de Catalunya; la Junta Directiva del Consell Català del Moviment Europeu; el Consell de Mobilitat de l’ATM; la Comissió de Control dels dispositius de Videovigilància de Catalunya; la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de les Terres de l’Ebre; el Grup de Treball de Transparència Local del Protocol marc de col·laboració en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Xarxa de Governs Transparents de Catalunya); i la Junta de Museus de Catalunya (Comissió Executiva).

Es van ratificar les observacions a diferents projectes normatius elaborades pels serveis tècnics i jurídics de l’FMC, al Projecte de reial decret pel qual s’estableixen els criteris tècnics i sanitaris del subministraments i control de la qualitat de l’aigua de consum; i a l’Avantprojecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya.

També es va donar compte dels diferents convenis de col·laboració formalitzats per l’FMC, concretament amb el Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya (ForumSD) de suport a projectes del Pla de Treball 2021-2022; i el que hem subscrit amb la Fundació Carles Pi i Sunyer d’estudis autonòmics i locals per al buidatge i mapificació de les institucions dedicades a l’estudi i promoció del govern local a Catalunya.

Com a punt destacable d’aquesta reunió del Comitè Executiu, els assistents van aprovar la proposta d’acord entre l’FMC i la Coordinadora de Fundacions d’Habitatge Social per al foment de la provisió d’habitatges destinats a lloguer assequible sobre solars i finques municipals provinents del patrimoni municipal del sòl i l’habitatge o de sòls dotacionals. Es va acordar que des de l’FMC farem difusió de les activitats de Cohabitac per tal de promoure i facilitar la col·laboració entre els ajuntaments adherits a l’FMC i les fundacions membres de la coordinadora amb l’objectiu de potenciar la provisió d’habitatges de lloguer social i assequible als municipis. Properament se celebrarà la signatura oficial d’aquest conveni i posteriorment cada ajuntament que ho consideri oportú podrà signar un conveni bilateral amb Cohabitac.

I finalment es va informar de totes les accions que s’han dut a terme des de les àrees i comissió sectorials i l’estat de les reunions amb diversos consellers i conselleres del govern català.BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC