• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es modifiquen els controls sanitaris a realitzar en els punts d'entrada d'Espanya
Es modifiquen els controls sanitaris a realitzar en els punts d'entrada d'Espanya


Resolució de 21 d’octubre de 2021, publicada al BOE número 260, de 30 d’octubre de 2021

02/11/2021

La Resolució de 4 de juny de 2021, de la Direcció General de Salut Pública, relativa als controls sanitaris a realitzar en els punts d'entrada d'Espanya estableix la manera concreta en el qual es duen a terme els procediments preventius de control de la COVID-19 en els diferents llocs d'entrada a Espanya, amb la finalitat de controlar l'actual crisi sanitària, tal com preveu l'article primer del Reial decret llei 8/2021, de 4 de maig, pel qual s'adopten mesures urgents en l'ordre sanitari, social i jurisdiccional, a aplicar després de la finalització de la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per a contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2.


En l'apartat sisè d'aquesta resolució de 4 de juny de 2021, s'estableix que s'acceptaran com a vàlids els certificats de vacunació expedits per les autoritats competents del país d'origen a partir dels 14 dies posteriors a la data d'administració de l'última dosi de la pauta vacunal completa. Les vacunes admeses seran les autoritzades per l'Agència Europea del Medicament o aquelles que hagin completat el procés d'ús d'emergència de l'Organització Mundial de la Salut.

Es modifica el certificat de vacunació. En aquest sentit, l'apartat Sisè de la Resolució de 4 de juny de 2021, que queda redactat com segueix:
«Sisè. Certificat de Vacunació.
S'acceptaran com a vàlids els certificats de vacunació expedits per les autoritats competents del país d'origen a partir dels 14 dies posteriors a la data d'administració de l'última dosi de la pauta vacunal completa.
Es defineixen com a pautes vacunals completes les establertes en l'Estratègia de vacunació enfront de COVID-19 a Espanya.
El certificat de vacunació haurà d'incloure, almenys, la següent informació:
1. Nom i cognom del titular.
2. Data de vacunació, indicant la data de l'última dosi administrada.
3. Tipus o tipus de vacuna administrada.
4. Número de dosis administrades/pauta completa.
5. País emissor.
6. Identificació de l'organisme emissor del certificat de vacunació.»

Pel que fa als passatgers amb sospita de COVID-19, es modifica l'apartat Tretzè de la Resolució de 4 de juny de 2021, que queda redactat de la següent manera:
«Tretzè. Passatgers amb sospita de COVID-19.
Si en el procés del control sanitari que s'efectuï a l'arribada es detecta un passatger sospitós de patir COVID-19 o una altra patologia que pugui suposar un risc per a la salut pública, es realitzarà una avaluació mèdica en la qual es valoraran els aspectes epidemiològics i clínics del passatger. En el procés d'avaluació mèdica se li podrà realitzar una prova diagnòstica d'infecció activa.
El personal dels serveis de Sanitat Exterior podrà realitzar una prova diagnòstica a aquells passatgers que procedeixin d'un país de risc o als quals s'estableixi en el marc de la vigilància activa vinculada a processos d'avaluació del risc.
De manera excepcional, a determinats passatgers se'ls podrà exigir la realització d'una prova diagnòstica d'infecció activa per a COVID-19 en les quaranta-vuit hores següents a l'arribada, el resultat de la qual hauran de comunicar als Serveis de Sanitat Exterior per la via que s'indiqui a aquest efecte.
Si després d'aquesta valoració es confirma o manté la sospita que el passatger pateix COVID-19 o una altra patologia que pugui suposar un risc per a la salut pública, s'activaran els protocols establerts de comunicació amb els serveis sanitaris de les comunitats autònomes per a la seva derivació i seguiment.»

La present resolució produirà efectes el mateix dia de la seva publicació a BOE, és a dir, el dia 30 d’octubre de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC